คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SUPEREIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5996
เว๊บไซต์ http://www.bblam.co.th/
ราคาหุ้น 11.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 515,000,000
No. ShareHolder (SUPEREIF) วันที่ 26/05/20 วันที่ 09/04/20 วันที่ 06/08/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)103,000,00020.00% 103,000,00020.00% (+20.00)0
2บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)55,774,90010.83% (+0.02)55,681,40010.81% (+10.81)0
3บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)50,528,8009.81% 50,528,8009.81% (+9.81)0
4บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)47,370,5009.20% 47,370,5009.20% (+9.20)0
5บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,952,3002.32% (+0.03)11,800,0002.29% (+2.29)0
6กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า10,155,5001.97% 10,155,5001.97% (+1.97)0
7กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม7,548,5001.47% 7,548,5001.47% (+1.47)0
8กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส7,427,3001.44% 7,427,3001.44% (+1.44)0
9กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล4,781,9000.93% (+0.01)4,718,4000.92% (+0.92)0
10บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,539,0000.88% 4,539,0000.88% (+0.88)0
11บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,140,9000.80% (-0.18)5,036,5000.98% (+0.98)0
12บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)3,870,2000.75% 3,870,2000.75% (+0.75)0
13นาย พิชัย โอทยากุล3,520,0000.68% (+0.05)3,255,0000.63% (+0.63)0
14นาย พิชัย กัญจนาภรณ์3,100,0000.60% 3,100,0000.60% (+0.60)0
15บริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น0 0 (-20.00)103,000,00020.00%
16KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL0 0 (-9.07)46,689,0009.07%
17บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-9.07)46,688,9009.07%
18บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-8.83)45,500,0008.83%
19กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า0 0 (-1.97)10,155,5001.97%
20กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม0 0 (-1.47)7,548,5001.47%
21กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 0 (-1.31)6,734,6001.31%
22บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.97)5,000,0000.97%
23กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็คซิเบิ้ล0 0 (-0.50)2,599,1000.50%
24กสล.พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 50 0 (-0.33)1,689,3000.33%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง