คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STPI

บริษัท บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 32/24 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2260 -1181
โทรสาร 0-2260 -1182
เว๊บไซต์ www.stpi.co.th
ราคาหุ้น 6.55
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,624,780,701
No. ShareHolder (STPI) วันที่ 21/06/19 วันที่ 21/03/19 วันที่ 21/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อนุทิน ชาญวีรกูล164,590,28510.13% 164,590,28510.13% 164,590,28510.13%
2บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด77,880,0004.79% 77,880,0004.79% 77,880,0004.79%
3นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์67,848,7114.18% (+0.11)66,078,7114.07% (+0.35)60,528,7113.72%
4นาย ยรรยง นิติสาโรจน์67,486,7244.15% 67,486,7244.15% 67,486,7244.15%
5นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์64,899,9953.99% 64,899,9953.99% 64,899,9953.99%
6นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล56,906,7653.50% 56,906,7653.50% (+0.13)54,816,7653.37%
7น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ50,360,6453.10% (+0.07)49,246,2453.03% 49,246,2453.03%
8นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง48,379,9312.98% (+0.53)39,893,2312.45% (-0.54)48,523,5542.99%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด38,884,0082.39% (+0.73)26,927,2701.66% (-0.52)35,492,8252.18%
10นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์36,439,0002.24% (+0.01)36,250,0002.23% 36,262,0002.23%
11นาย สมชาย ประภากมล33,443,3812.06% (+0.40)26,934,9811.66% (+0.17)24,216,6811.49%
12CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG28,945,7121.78% 28,945,7121.78% 28,945,7121.78%
13UBS AG SINGAPORE BRANCH27,025,5831.66% 27,025,5831.66% 27,025,5831.66%
14นาย ประทีป ตั้งมติธรรม26,530,7001.63% (-5.59)117,343,3007.22% (+2.12)82,923,1005.10%
15นาง ละออง ทองสุข18,592,4331.14% 18,592,4331.14% 18,592,4331.14%
16ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี16,224,9951.00% 16,224,9951.00% 16,224,9951.00%
17นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์13,668,5210.84% 13,588,8210.84% (+0.02)13,368,8210.82%
18บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด13,500,0000.83% (+0.83)0 0
19นาย วัชระ แก้วสว่าง10,100,0000.62% (-0.24)14,000,0000.86% (+0.86)0
20นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ10,000,0000.62% 10,000,0000.62% 10,000,0000.62%
21กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์9,093,5000.56% (+0.56)0 0
22นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย8,900,0000.55% (+0.55)0 0
23นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล0 (-0.55)9,000,0000.55% (-0.07)10,000,0000.62%
24THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 (-0.90)14,573,7000.90%
25กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.87)14,175,4000.87%
26STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-0.77)12,507,7810.77%
27EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 (-0.50)8,157,7330.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง