คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STPI

บริษัท บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 32/24 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2260 -1181
โทรสาร 0-2260 -1182
เว๊บไซต์ www.stpi.co.th
ราคาหุ้น 4.66
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,624,780,701
No. ShareHolder (STPI) วันที่ 25/03/20 วันที่ 21/03/19 วันที่ 21/06/19 วันที่ 21/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บลจ.ภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)164,590,28510.13% (+10.13)0 0 0
2บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด77,880,0004.79% 77,880,0004.79% 77,880,0004.79% 77,880,0004.79%
3นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์68,973,7114.24% (+0.17)66,078,7114.07% (-0.11)67,848,7114.18% (+0.46)60,528,7113.72%
4นาย ยรรยง นิติสาโรจน์67,486,7244.15% 67,486,7244.15% 67,486,7244.15% 67,486,7244.15%
5นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์64,899,9953.99% 64,899,9953.99% 64,899,9953.99% 64,899,9953.99%
6นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล56,906,7653.50% 56,906,7653.50% 56,906,7653.50% (+0.13)54,816,7653.37%
7น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ50,320,9713.10% (+0.07)49,246,2453.03% (-0.07)50,360,6453.10% (+0.07)49,246,2453.03%
8นาย สมชาย ประภากมล41,328,7812.54% (+0.88)26,934,9811.66% (-0.40)33,443,3812.06% (+0.57)24,216,6811.49%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด40,926,8452.52% (+0.86)26,927,2701.66% (-0.73)38,884,0082.39% (+0.21)35,492,8252.18%
10นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์37,970,0002.34% (+0.11)36,250,0002.23% (-0.01)36,439,0002.24% (+0.01)36,262,0002.23%
11CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG28,945,7121.78% 28,945,7121.78% 28,945,7121.78% 28,945,7121.78%
12UBS AG SINGAPORE BRANCH27,025,5831.66% 27,025,5831.66% 27,025,5831.66% 27,025,5831.66%
13นาง ละออง ทองสุข18,592,4331.14% 18,592,4331.14% 18,592,4331.14% 18,592,4331.14%
14ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี16,224,9951.00% 16,224,9951.00% 16,224,9951.00% 16,224,9951.00%
15นาย ประทีป ตั้งมติธรรม14,409,1000.89% (-6.33)117,343,3007.22% (+5.59)26,530,7001.63% (-3.47)82,923,1005.10%
16นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง14,140,8310.87% (-1.58)39,893,2312.45% (-0.53)48,379,9312.98% (-0.01)48,523,5542.99%
17นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์13,848,5210.85% (+0.01)13,588,8210.84% 13,668,5210.84% (+0.02)13,368,8210.82%
18นาย วรวิทย์ แก้วสว่าง12,644,5000.78% (+0.78)0 0 0
19EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT12,497,4330.77% (+0.77)0 0 (-0.50)8,157,7330.50%
20นาย วัชระ แก้วสว่าง10,000,0000.62% (-0.24)14,000,0000.86% (+0.24)10,100,0000.62% (+0.62)0
21นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ10,000,0000.62% 10,000,0000.62% 10,000,0000.62% 10,000,0000.62%
22นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล9,900,0000.61% (+0.61)0 0 0
23นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย9,400,0000.58% (+0.58)0 (-0.55)8,900,0000.55% (+0.55)0
24น.ส. น้ำทิพย์ วิชชุเกรียงไกร9,340,0000.57% (+0.57)0 0 0
25EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES8,839,9640.54% (+0.54)0 0 0
26นาย อนุทิน ชาญวีรกูล0 (-10.13)164,590,28510.13% 164,590,28510.13% 164,590,28510.13%
27นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล0 (-0.55)9,000,0000.55% (+0.55)0 (-0.62)10,000,0000.62%
28บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 0 (-0.83)13,500,0000.83% (+0.83)0
29กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์0 0 (-0.56)9,093,5000.56% (+0.56)0
30THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 (-0.90)14,573,7000.90%
31กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 (-0.87)14,175,4000.87%
32STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 (-0.77)12,507,7810.77%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง