คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STEC

บริษัท บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 29-30, 32/59-60 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2260-1321-2
โทรสาร 0-2260-1339, 0-2258-3436
เว๊บไซต์ www.stecon.co.th
ราคาหุ้น 15.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,524,995,362
No. ShareHolder (STEC) วันที่ 25/03/20 วันที่ 20/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด234,086,78815.35% 234,086,78815.35% 234,086,78815.35%
2UBS AG SINGAPORE BRANCH150,633,4009.88% (+4.53)81,644,7005.35% (+0.37)75,966,5004.98%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด143,933,1019.44% (-0.60)153,069,41110.04% (+1.91)123,976,7778.13%
4นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต63,479,5964.16% 63,479,5964.16% 63,479,5964.16%
5บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด45,902,8413.01% 45,902,8413.01% 45,902,8413.01%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED37,044,7422.43% (-0.32)41,949,8422.75% (+2.75)0
7THE BANK OF NEW YORK MELLON36,088,0062.37% (+2.37)0 (-5.14)78,430,0005.14%
8นาง ณิศนาถ อนันตชัย29,632,2421.94% 29,632,2421.94% 29,632,2421.94%
9นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์25,457,1421.67% 25,457,1421.67% 25,457,1421.67%
10นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล25,457,1421.67% 25,457,1421.67% 25,457,1421.67%
11น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล24,087,0711.58% 24,087,0711.58% 24,087,0711.58%
12กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว20,401,4001.34% (+1.34)0 0
13บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)13,410,8000.88% 13,410,8000.88% 13,410,8000.88%
14บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)13,210,0000.87% (+0.87)0 0
15N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 111,408,7260.75% (-1.15)29,021,7001.90% (+1.90)0
16บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,608,3000.70% (-0.08)11,903,5000.78% (+0.26)7,855,6000.52%
17BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH10,467,5000.69% (+0.69)0 0
18กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/309,898,8000.65% (-0.48)17,262,8001.13% (+1.13)0
19นาย อนุทิน ชาญวีรกูล0 (-4.69)71,550,1284.69% 71,550,1284.69%
20STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 (-0.83)12,604,9570.83% (+0.13)10,624,5570.70%
21STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.78)11,846,4510.78% (+0.22)8,580,0800.56%
22กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.62)9,406,2000.62% (+0.11)7,821,4000.51%
23กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.55)8,312,9420.55% (+0.55)0
24กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.50)7,650,6570.50% (+0.50)0
25N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 (-1.88)28,694,6001.88%
26CHASE NOMINEES LIMITED0 0 (-1.03)15,746,7421.03%
27บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.02)15,610,0421.02%
28CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC0 0 (-0.98)15,000,0000.98%
29CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 2080 0 (-0.79)12,053,8000.79%
30กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.76)11,640,0500.76%
31กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.76)11,640,0500.76%
32HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.71)10,829,3720.71%
33NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. S/A WORLDVIEW INVESTMENT FUND ASIA CORE EQUITY FUND0 0 (-0.58)8,850,0000.58%
34CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH0 0 (-0.58)8,817,2390.58%
35บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.57)8,704,4000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง