ข้อมูลหุ้น STARK

บริษัท บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2680-5800
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.starkcorporation.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน