คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STAR

บริษัท บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 486 โครงการพีเพิล พาร์ค ห้องเลขที่ E2-302 ชั้น 3 ตึก E2 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2121-7819
โทรสาร 0-2121-7819
เว๊บไซต์ http://www.staruniversalnetwork.com/
ราคาหุ้น 1.99
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 270,856,056
No. ShareHolder (STAR) วันที่ 09/04/21 วันที่ 23/12/20 วันที่ 18/06/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 26/03/19 วันที่ 07/06/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อีเอสทีโฮลดิ้งส์ จำกัด49,864,60018.41% 49,864,60018.41% (+18.41)0 0 0 0
2บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)18,900,2006.98% 18,900,2006.98% 18,900,2006.98% 18,900,2006.98% (-4.74)31,750,20011.72% (+11.72)0
3น.ส. ยุวดี วชิรปภา15,849,1555.85% (+0.05)15,707,4555.80% (+0.16)15,282,4555.64% (+0.13)14,931,0555.51% (+0.37)13,917,2555.14% (+0.42)12,775,1554.72%
4นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต15,111,7005.58% 15,111,7005.58% 15,121,7005.58% (-0.06)15,287,7005.64% (-1.34)18,913,1006.98% (+0.24)18,253,7006.74%
5นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร11,000,0004.06% 11,000,0004.06% 11,000,0004.06% 11,000,0004.06% 11,000,0004.06% 11,000,0004.06%
6นาง ปิยมา ชรินธร10,790,1003.98% (-0.01)10,821,3003.99% (-0.02)10,863,8004.01% 10,871,3004.01% 10,870,0004.01% (+0.09)10,632,0003.92%
7น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์9,704,7003.58% (-0.06)9,866,9003.64% 9,874,5003.64% (-0.02)9,902,0003.66% (-0.13)10,278,5003.79% (+0.02)10,214,5003.77%
8นาย ประดิษ เวชสุวรรณ์9,415,5403.48% 9,415,5403.48% (+0.11)9,116,9403.37% 9,116,9403.37% (+2.83)1,465,2400.54% 1,465,2400.54%
9MR. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN8,500,0003.14% 8,500,0003.14% 8,500,0003.14% 8,500,0003.14% 8,500,0003.14% 8,500,0003.14%
10นาย นนทฉัตร กุลประภา8,300,0003.06% 8,300,0003.06% 8,300,0003.06% 8,300,0003.06% 8,300,0003.06% 8,300,0003.06%
11นาย สุเทพ ศรีอินทราวานิช0 (-2.78)7,519,9002.78% (-0.18)8,019,9002.96% 8,019,9002.96% (+2.96)0 0
12น.ส. อัมพิกา สุดใจชื้น0 (-2.74)7,426,0002.74% (-0.03)7,503,4002.77% (-0.01)7,536,2002.78% (-0.10)7,807,1002.88% (-0.10)8,062,6002.98%
13นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี0 (-2.34)6,339,1002.34% (-0.03)6,414,0002.37% 6,431,3002.37% (-0.21)6,996,9002.58% (+0.04)6,883,1002.54%
14นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ0 (-2.29)6,203,6002.29% (+0.06)6,028,0002.23% (+0.25)5,360,3001.98% (+0.99)2,687,2000.99% (+0.04)2,580,0000.95%
15นาย ทันการ วิไลพร0 (-1.83)4,952,0001.83% 4,952,0001.83% 4,952,0001.83% (+0.68)3,103,6001.15% 3,103,6001.15%
16นาย อธิคม อัศวตั้งเสถียร0 (-1.66)4,500,0001.66% 4,500,0001.66% (-0.02)4,555,5001.68% (+0.06)4,380,0001.62% (-0.24)5,028,0001.86%
17นาง ทักษพร กังพิศดาร0 (-1.47)3,978,1001.47% 3,978,1001.47% 3,978,1001.47% 3,978,1001.47% (-0.74)6,000,0002.21%
18นาง เจนจิรา เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)0 (-1.32)3,563,9001.32% (+0.11)3,273,1001.21% 3,273,1001.21% 3,273,1001.21% 3,273,1001.21%
19นาย จรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)0 (-1.30)3,532,4001.30% (+0.09)3,272,7001.21% 3,272,7001.21% 3,272,7001.21% 3,272,7001.21%
20LGT BANK (SINGAPORE) LTD0 (-1.20)3,253,0001.20% (+0.14)2,864,8001.06% 2,864,8001.06% (+0.11)2,564,8000.95% (+0.34)1,664,8000.61%
21น.ส. พิมพ์สุดา สุทธิสงค์0 (-1.20)3,239,1001.20% 3,239,1001.20% (-0.06)3,421,2001.26% (+1.26)0 0
22นาย ปริน ชนันทรานนท์0 (-1.00)2,705,0601.00% 2,705,0601.00% 2,705,0601.00% 2,705,0601.00% (+0.01)2,675,0600.99%
23น.ส. อนงค์ วรพาสน์0 (-0.94)2,537,6000.94% 2,537,6000.94% 2,537,6000.94% 2,554,0000.94% (+0.01)2,506,0000.93%
24นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)0 (-0.92)2,500,0000.92% (+0.05)2,370,0000.87% 2,370,0000.87% 2,370,0000.87% 2,370,0000.87%
25นาย นพรุจ จินดาสมบัติเจริญ0 (-0.92)2,500,0000.92% 2,500,0000.92% 2,500,0000.92% 2,500,0000.92% (+0.92)0
26นาย โดม พรหมายน0 (-0.82)2,232,6000.82% (-0.02)2,275,6000.84% (-0.02)2,339,3000.86% (-0.88)4,715,8001.74% (-1.22)8,030,3002.96%
27นาย วสุพล ยงวัฒนานันท์0 (-0.74)2,010,0000.74% 2,010,0000.74% 2,010,0000.74% (+0.74)0 0
28นาย ทวี อรุณภรวงศ์0 (-0.74)2,003,0000.74% 2,003,0000.74% 2,003,0000.74% 2,000,0000.74% 2,000,0000.74%
29นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ0 (-0.70)1,909,2000.70% 1,909,2000.70% 1,909,2000.70% (-3.63)11,724,1004.33% 11,724,1004.33%
30นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์0 (-0.68)1,829,9000.68% 1,830,0000.68% (-0.11)2,144,6000.79% (-0.14)2,530,0000.93% 2,530,0000.93%
31นาย พงศภัค จินดาสมบัติเจริญ0 (-0.62)1,682,0000.62% 1,682,0000.62% 1,682,0000.62% (-0.02)1,729,8000.64% (+0.64)0
32บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)0 (-0.55)1,484,1000.55% 1,484,1000.55% (-0.17)1,958,6000.72% 1,958,6000.72% 1,958,6000.72%
33นาย ศรีศักดิ์ ซื่อภักดี0 (-0.52)1,405,9000.52% 1,403,9000.52% (-0.04)1,503,9000.56% (-1.28)4,980,8001.84% (+0.05)4,854,7001.79%
34นาย ธีระกฤษ นพรัตน์0 (-0.52)1,400,6000.52% 1,400,6000.52% (+0.01)1,390,6000.51% 1,390,6000.51% (+0.51)0
35บริษัท อี เอส ที โฮลดิ้งส์ จำกัด0 0 (-18.41)49,864,60018.41% 49,864,60018.41% (+18.41)0 0
36นาง วิมลวรรณ มิลินทจินดา0 0 (-0.55)1,477,5000.55% (+0.03)1,396,2000.52% (+0.52)0 0
37น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน0 0 0 0 (-11.97)32,437,40011.97% (-2.05)37,979,40014.02%
38นาง อรุณี ชนาภาธนวัฒน์0 0 0 0 (-2.14)5,800,0002.14% (+2.14)0
39น.ส. สิริกร อัจฉริยะสมบัติ0 0 0 0 (-0.67)1,817,2000.67% 1,817,2000.67%
40น.ส. ณัฐชานันท์ สิริรุจิโยทัย0 0 0 0 (-0.52)1,403,7000.52% (+0.02)1,354,7000.50%
41บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-9.98)27,040,2009.98%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง