คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STA

บริษัท บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7434-4663
โทรสาร 0-7434-4676, 0-7434-4677, 0-7423-7423
เว๊บไซต์ www.sritranggroup.com
ราคาหุ้น 28.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,536,151,157
No. ShareHolder (STA) วันที่ 28/05/20 วันที่ 23/03/20 วันที่ 08/10/19 วันที่ 10/05/19 วันที่ 14/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด343,790,62922.38% 343,790,62922.38% 343,790,62922.38% 343,790,62922.38% 343,790,62922.38%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด155,149,29110.10% (+3.24)105,326,2616.86% (+0.88)91,804,2255.98% (-0.34)97,089,7326.32% (+1.05)80,939,9795.27%
3นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล132,987,5098.66% 132,987,5098.66% (-2.14)165,907,30910.80% (+0.08)164,712,00910.72% 164,712,00910.72%
4THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES71,910,1164.68% (-0.08)73,056,5164.76% (-0.05)73,854,2164.81% (-0.01)74,094,1164.82% (-0.46)81,149,1685.28%
5นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล45,000,0002.93% 45,000,0002.93% (+2.18)11,500,0000.75% (+0.01)11,350,0000.74% (+0.01)11,200,0000.73%
6บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด35,300,0002.30% 35,300,0002.30% 35,300,0002.30% 35,300,0002.30% 35,300,0002.30%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED28,961,1791.89% (+0.02)28,680,9791.87% (+0.10)27,229,5791.77% (+0.11)25,468,7791.66% (+0.21)22,317,4791.45%
8นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล27,656,7471.80% 27,656,7471.80% 27,656,7471.80% 27,656,7471.80% 27,671,7471.80%
9นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล27,656,5001.80% 27,656,5001.80% (+0.03)27,206,0001.77% 27,154,0001.77% (+0.01)27,024,0001.76%
10CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL26,378,7351.72% 26,378,7351.72% 26,378,7351.72% 26,378,7351.72% 26,378,7351.72%
11นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล25,555,0001.66% (+0.03)25,055,0001.63% (-0.03)25,553,0001.66% 25,553,0001.66% 25,553,0001.66%
12UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED22,656,2291.48% (+0.01)22,636,2291.47% (+0.02)22,338,0901.45% 22,338,0901.45% 22,338,0901.45%
13BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE19,619,9251.28% (+0.04)19,030,8251.24% (+0.58)10,066,4850.66% (+0.66)0 0
14THE BANK OF NEW YORK MELLON19,504,7801.27% (+1.27)0 0 0 0
15MR. TSAI WU-YING15,784,1041.03% 15,784,1041.03% 15,784,1041.03% 15,784,1041.03% 15,784,1041.03%
16บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด13,927,1040.91% 13,927,1040.91% 13,927,1040.91% 13,927,1040.91% 13,927,1040.91%
17นาง วรดี สินเจริญกุล13,586,2640.88% (-0.01)13,686,2640.89% 13,686,2640.89% (+0.01)13,536,2640.88% (-0.03)14,036,2640.91%
18STATE STREET EUROPE LIMITED13,263,7070.86% (+0.21)9,937,9910.65% (+0.65)0 (-0.60)9,213,6280.60% (+0.60)0
19นาย กิติชัย สินเจริญกุล12,990,3400.85% 12,990,3400.85% (+0.03)12,630,3400.82% (-0.12)14,430,3400.94% (+0.01)14,280,3400.93%
20นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล11,111,1110.72% (+0.72)0 0 0 0
21MR. PAUL SUMADE LEE10,814,3990.70% 10,814,3990.70% 10,814,3990.70% 10,814,3990.70% 10,814,3990.70%
22นาย จิรสิทธ วุฒิไกร10,000,0000.65% (+0.65)0 0 0 0
23นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย9,904,9020.64% 9,904,9020.64% 9,904,9020.64% 9,904,9020.64% 9,904,9020.64%
24นาย ไชยยศ สินเจริญกุล8,997,5210.59% 8,997,5210.59% 8,997,5210.59% 8,997,5210.59% 8,997,5210.59%
25CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.8,984,5000.58% 8,984,5000.58% (+0.58)0 0 0
26EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD8,398,5400.55% (+0.04)7,849,9400.51% (-0.12)9,735,9400.63% (+0.05)8,901,3400.58% (+0.58)0
27N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 18,324,1000.54% (-0.07)9,324,1000.61% (+0.61)0 0 0
28น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ0 (-1.14)17,450,0001.14% (-0.03)17,900,0001.17% 17,900,0001.17% (+0.06)17,000,0001.11%
29นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล0 (-0.73)11,172,0000.73% (-0.02)11,450,0000.75% (+0.08)10,353,9000.67% (-0.02)10,660,0000.69%
30EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 (-0.59)9,027,9400.59% (-0.29)13,480,1400.88% (+0.11)11,864,8400.77% (+0.11)10,196,6400.66%
31JPMORGAN THAILAND FUND0 (-0.57)8,815,6000.57% (+0.57)0 0 0
32บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.52)8,000,0000.52% (+0.52)0 0 0
33กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.80)12,269,5000.80% (+0.02)11,991,4000.78% (+0.78)0
34CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. - RETAIL CLIENT0 0 (-0.58)8,984,5000.58% (+0.58)0 0
35HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES0 0 (-0.54)8,222,8000.54% (-0.22)11,614,9000.76% (+0.76)0
36EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 0 (-0.51)7,885,8080.51% (+0.51)0 (-0.52)7,950,3080.52%
37กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 (-1.82)27,952,8001.82% (+1.82)0
38CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.0 0 0 (-0.58)8,984,5000.58% 8,984,5000.58%
39กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-1.91)29,406,4601.91%
40นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์0 0 0 0 (-0.54)8,250,0000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง