คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SSTRT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2318-5514-5
โทรสาร 0-2318-3490-1
เว๊บไซต์ www.sstrm.co.th
ราคาหุ้น 5.95
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 82,000,000
No. ShareHolder (SSTRT) วันที่ 25/12/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 30/08/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)12,300,00015.00% 12,300,00015.00% 12,300,00015.00% 12,300,00015.00%
2บริษัท กิจกมลสุโกศล จำกัด1,787,4002.18% 1,787,4002.18% 1,787,4002.18% 1,787,4002.18%
3นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์1,500,0001.83% 1,500,0001.83% 1,500,0001.83% 1,500,0001.83%
4นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,010,0001.23% 1,010,0001.23% 1,010,0001.23% 1,010,0001.23%
5น.ส. ปณตพร ศรีสิทธิพจน์1,000,0001.22% 1,000,0001.22% 1,000,0001.22% 1,000,0001.22%
6น.ส. นุชาดา ศรีสิทธิพจน์1,000,0001.22% 1,000,0001.22% 1,000,0001.22% 1,000,0001.22%
7นาย เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์859,0001.05% (+0.09)785,0000.96% 785,0000.96% 785,0000.96%
8นาง วิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์857,5001.05% 857,5001.05% 857,5001.05% 857,5001.05%
9นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์840,0001.02% (+0.05)794,0000.97% (-0.05)840,0001.02% (+0.05)794,0000.97%
10นาย อดิเรก พิพัฒน์ปัทมา801,0000.98% (+0.33)531,9000.65% (-0.24)727,7000.89% (+0.25)526,9000.64%
11นาย เทียม หล่อเทียนทอง707,5000.86% (+0.24)507,5000.62% (-0.12)607,5000.74% (+0.74)0
12นาย จรัส อัศวนิเวศน์700,0000.85% (+0.08)630,0000.77% 630,0000.77% (+0.12)530,0000.65%
13นาง นุต ศรีสิทธิพจน์670,0000.82% 670,0000.82% 670,0000.82% 670,0000.82%
14นาง ภิตินันท์ เอื้อวัฒนะสกุล628,8000.77% 628,8000.77% 628,8000.77% 628,8000.77%
15นาย กำธร กัมทรทิพย์588,1000.72% (+0.09)518,0000.63% (-0.09)588,1000.72% (+0.09)518,0000.63%
16นาง สว่างจิตต์ เคหสุขเจริญ500,0000.61% 500,0000.61% 500,0000.61% 500,0000.61%
17น.ส. พัชรินทร์ บูรพานนท์480,0000.59% (+0.04)448,0000.55% (-0.03)472,0000.58% (+0.03)448,0000.55%
18นาง รัตนา รุ่งนิรันดร (2) โดย บลจ.ทหารไทย จำกัด473,1000.58% 473,1000.58% 473,1000.58% 473,1000.58%
19นาย เดชา นพเจริญกุล430,0000.52% 430,0000.52% 430,0000.52% 430,0000.52%
20MR. YOUNG JUN LEE428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
21นาง วรรณี ศิริวิกุล428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
22นาย ฤทธิ์ เหราบัตย์428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
23บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
24นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
25นาง นลินรัตน์ พูลวรลักษณ์428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
26นาง สุวรรณา พุทธิพรชัย428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
27นาย สุรศักดิ์ พลังศักดิ์428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
28น.ส. อนุนาถ รดีศรี428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
29นาย มนตรี เกรียงวัฒนา428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
30บริษัท เดลต้าพรอปเพอรตี้ จำกัด428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
31น.ส. ชุติมา มังกรกาญจน์428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
32นาง จินตนา นิรุตตินานนท์428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
33นาย ชูชาติ ไตรตรึงษ์ทัศนา428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
34นาง ประวิสสร โหสกุล428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
35นาง สุธี สิริสิทธิโชติ428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
36นาย วีรณัฐ โรจนประภา428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
37นาย เพชร โอสถานุเคราะห์428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
38บริษัท เจ.บี.บิลดิ้ง จำกัด428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
39นาย ประกิจ ณรงค์ตะณุพล428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
40บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
41นาย อิทธิ สุเมธโชติเมธา428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
42มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
43นาง วราณี แสงศิริพงษ์พันธ์428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
44นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
45นาย ภัทร เตชะพงศ์ธาดา0 (-0.61)500,0000.61% (+0.61)0 (-0.62)508,9000.62%
46นาย สุวรรณ ศิริวิกุล0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
47นาย ธีระ ดุรงคพิทยา0 (-0.52)428,7000.52% (+0.52)0 (-0.52)428,7000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง