คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SSTRT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2318-5514-5
โทรสาร 0-2318-3490-1
เว๊บไซต์ www.sstrm.co.th
ราคาหุ้น 6.35
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 82,000,000
No. ShareHolder (SSTRT) วันที่ 08/03/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)12,300,00015.00% 12,300,00015.00%
2บริษัท กิจกมลสุโกศล จำกัด1,787,4002.18% 1,787,4002.18%
3นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์1,500,0001.83% 1,500,0001.83%
4นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,010,0001.23% 1,010,0001.23%
5น.ส. ปณตพร ศรีสิทธิพจน์1,000,0001.22% 1,000,0001.22%
6น.ส. นุชาดา ศรีสิทธิพจน์1,000,0001.22% 1,000,0001.22%
7นาง วิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์857,5001.05% 857,5001.05%
8นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์794,0000.97% 794,0000.97%
9นาย เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์785,0000.96% 785,0000.96%
10นาง นุต ศรีสิทธิพจน์670,0000.82% 670,0000.82%
11นาย จรัส อัศวนิเวศน์630,0000.77% (+0.12)530,0000.65%
12นาง ภิตินันท์ เอื้อวัฒนะสกุล628,8000.77% 628,8000.77%
13นาย อดิเรก พิพัฒน์ปัทมา531,9000.65% (+0.01)526,9000.64%
14นาย กำธร กัมทรทิพย์518,0000.63% 518,0000.63%
15นาย เทียม หล่อเทียนทอง507,5000.62% (+0.62)0
16นาย ภัทร เตชะพงศ์ธาดา500,0000.61% (-0.01)508,9000.62%
17นาง สว่างจิตต์ เคหสุขเจริญ500,0000.61% 500,0000.61%
18นาง รัตนา รุ่งนิรันดร (2) โดย บลจ.ทหารไทย จำกัด473,1000.58% 473,1000.58%
19น.ส. พัชรินทร์ บูรพานนท์448,0000.55% 448,0000.55%
20นาย เดชา นพเจริญกุล430,0000.52% 430,0000.52%
21MR. YOUNG JUN LEE428,8000.52% 428,8000.52%
22นาง วรรณี ศิริวิกุล428,8000.52% 428,8000.52%
23นาย ฤทธิ์ เหราบัตย์428,8000.52% 428,8000.52%
24บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด428,8000.52% 428,8000.52%
25นาย สุวรรณ ศิริวิกุล428,8000.52% 428,8000.52%
26นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ428,8000.52% 428,8000.52%
27นาง นลินรัตน์ พูลวรลักษณ์428,8000.52% 428,8000.52%
28นาย สุรศักดิ์ พลังศักดิ์428,8000.52% 428,8000.52%
29นาย ชูชาติ ไตรตรึงษ์ทัศนา428,8000.52% 428,8000.52%
30นาง สุวรรณา พุทธิพรชัย428,8000.52% 428,8000.52%
31บริษัท เดลต้าพรอปเพอรตี้ จำกัด428,8000.52% 428,8000.52%
32น.ส. ชุติมา มังกรกาญจน์428,8000.52% 428,8000.52%
33น.ส. อนุนาถ รดีศรี428,8000.52% 428,8000.52%
34นาง จินตนา นิรุตตินานนท์428,8000.52% 428,8000.52%
35นาย มนตรี เกรียงวัฒนา428,8000.52% 428,8000.52%
36นาง ประวิสสร โหสกุล428,8000.52% 428,8000.52%
37นาง สุธี สิริสิทธิโชติ428,8000.52% 428,8000.52%
38นาย เพชร โอสถานุเคราะห์428,7000.52% 428,7000.52%
39บริษัท เจ.บี.บิลดิ้ง จำกัด428,7000.52% 428,7000.52%
40นาย วีรณัฐ โรจนประภา428,7000.52% 428,7000.52%
41นาย ธีระ ดุรงคพิทยา428,7000.52% 428,7000.52%
42มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์428,7000.52% 428,7000.52%
43นาย ประกิจ ณรงค์ตะณุพล428,7000.52% 428,7000.52%
44บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด428,7000.52% 428,7000.52%
45นาย อิทธิ สุเมธโชติเมธา428,7000.52% 428,7000.52%
46นาง วราณี แสงศิริพงษ์พันธ์428,7000.52% 428,7000.52%
47นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์428,7000.52% 428,7000.52%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง