ข้อมูลหุ้น SSPF

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757
โทรสาร -
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน