ข้อมูลหุ้น SSP

บริษัท บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2628-0991-2
โทรสาร 0-2628-0993
เว๊บไซต์ www.sermsang.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน