ข้อมูลหุ้น SSC

บริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2783-9000
โทรสาร 0-2783-9092-3
เว๊บไซต์ www.sermsukplc.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน