คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SPVI

บริษัท บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2559-2901-10
โทรสาร 0-2559-2488
เว๊บไซต์ http://www.spvi.co.th
ราคาหุ้น 6.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 400,000,000
No. ShareHolder (SPVI) วันที่ 03/03/21 วันที่ 19/06/20 วันที่ 28/02/20 วันที่ 01/03/19 วันที่ 02/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)116,000,00029.00% 116,000,00029.00% 116,000,00029.00% 116,000,00029.00% 116,000,00029.00%
2นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์65,800,00016.45% (+0.02)65,703,50016.43% 65,703,50016.43% (+0.03)65,600,00016.40% (+0.09)65,250,00016.31%
3นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล29,994,0007.50% 29,994,0007.50% 29,994,0007.50% (-0.82)33,294,0008.32% 33,294,0008.32%
4นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล26,024,1166.51% 26,024,1166.51% 26,024,1166.51% (+0.18)25,311,0506.33% 25,311,0506.33%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด12,462,4003.12% (+2.02)4,415,5001.10% (-0.88)7,911,0031.98% (+1.98)0 0
6นาย ภัทนะ จันทร์เจริญสุข11,800,0002.95% (+2.95)0 0 0 0
7นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์10,800,0002.70% (+2.70)0 0 0 0
8น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล6,172,2001.54% 6,172,2001.54% 6,172,2001.54% 6,172,2001.54% (+0.09)5,802,2001.45%
9นาย วิรัช ธนูพราน6,100,0001.53% (+1.53)0 0 0 0
10นาย วีระพันธ์ วรญาณโกศล5,603,5761.40% 5,603,5761.40% (+0.01)5,559,4761.39% (+0.17)4,882,7101.22% (+0.01)4,842,7101.21%
11นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา0 (-1.57)6,265,0001.57% (+0.17)5,600,0001.40% (+1.40)0 0
12นาย พีรภัทร วรญาณโกศล0 (-1.01)4,046,6021.01% 4,046,6021.01% (+0.04)3,889,0680.97% (-0.03)4,009,6681.00%
13น.ส. ภัทรินดา วรญาณโกศล0 (-1.01)4,041,1461.01% 4,041,1461.01% (+0.09)3,684,6120.92% 3,684,6120.92%
14นาย วีรศักดิ์ วรญาณโกศล0 (-0.92)3,679,5000.92% 3,679,5000.92% (-0.04)3,852,8340.96% 3,852,8340.96%
15นาง ภัทรา พงษ์เพียรสกุล0 (-0.77)3,064,7000.77% 3,064,7000.77% 3,064,7000.77% 3,064,7000.77%
16นาย ธนายุทธ กังวานพณิชย์0 (-0.75)3,000,1000.75% (-0.10)3,400,1000.85% (+0.85)0 0
17นาย ศิริทัตต์ องค์สกุล0 (-0.65)2,600,0000.65% (-0.03)2,728,0000.68% 2,728,0000.68% (+0.02)2,638,0000.66%
18นาง เยาวภา จิรวังศานนท์0 (-0.61)2,430,0000.61% (+0.04)2,280,0000.57% (+0.06)2,040,0000.51% (+0.51)0
19นาย สุรยุทธ์ พิริยะวงศ์0 (-0.60)2,413,5000.60% 2,413,5000.60% (+0.01)2,350,1000.59% (+0.59)0
20นาย นราธร วงศ์วิเศษ0 (-0.59)2,350,0000.59% (-0.10)2,750,0000.69% (-0.32)4,050,0001.01% 4,050,0001.01%
21นาย อาณกร สิตาลรัศมี0 (-0.55)2,213,8000.55% (+0.55)0 (-0.66)2,650,0000.66% (+0.66)0
22นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์0 (-0.51)2,021,8000.51% (+0.51)0 0 0
23นาย เอกศักดิ์ โพธิสุวรรณชาติ0 0 (-0.75)3,000,0000.75% (+0.75)0 0
24นาย รวี พัฒนาปัญญาสัตย์0 0 (-0.68)2,700,5000.68% 2,700,5000.68% (+0.03)2,590,5000.65%
25นาย อนุวงศ์ พิศการณ์0 0 (-0.57)2,299,5000.57% (+0.57)0 0
26นาย วิบูลย์ โกศลธนวงศ์0 0 (-0.54)2,152,5000.54% (+0.54)0 0
27น.ส. กนิษฐา กิตติธนกร0 0 (-0.50)2,006,1000.50% (+0.50)0 0
28นาย เมธา รังสิยาวรานนท์0 0 0 (-3.89)15,560,7003.89% (+0.13)15,035,3003.76%
29นาย สมชาย วรญาณโกศล0 0 0 (-1.17)4,678,4001.17% (+0.06)4,428,4001.11%
30น.ส. วิยะดา อิทธิวิทยาธร0 0 0 (-1.09)4,350,0001.09% 4,350,0001.09%
31นาย สิทธิชัย มาธนชัย0 0 0 (-0.52)2,064,5000.52% (-1.83)9,402,1002.35%
32นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ0 0 0 (-0.50)2,005,2000.50% (-0.11)2,435,2000.61%
33นาย วีรธรรม พันธ์สุขุมธนา0 0 0 0 (-0.52)2,091,3000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง