คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SPRIME

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 9.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 446,750,000
No. ShareHolder (SPRIME) วันที่ 28/08/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 29/05/20 วันที่ 17/01/19 วันที่ 21/11/19 วันที่ 23/08/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)89,350,00020.00% 89,350,00020.00% 89,350,00020.00% (+20.00)0 0 0
2สำนักงานประกันสังคม39,783,3008.91% (+0.60)37,115,2008.31% (-0.47)39,232,9008.78% (+8.78)0 (-8.12)36,278,5008.12% 36,278,5008.12%
3บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)29,532,0006.61% (+0.13)28,927,6006.48% 28,927,6006.48% (+6.48)0 (-6.48)28,927,6006.48% 28,927,6006.48%
4บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)21,763,3004.87% 21,763,3004.87% 21,763,3004.87% (+4.87)0 (-4.80)21,463,3004.80% (-0.05)21,675,8004.85%
5บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)18,361,0004.11% (+0.11)17,875,8004.00% (-0.11)18,361,0004.11% (+4.11)0 0 0
6บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,760,7003.75% 16,760,7003.75% 16,760,7003.75% (+3.75)0 (-4.70)21,000,0004.70% 21,000,0004.70%
7กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์15,715,0003.52% (-0.18)16,532,0003.70% (+0.03)16,382,0003.67% (+3.67)0 (-3.86)17,256,0003.86% (-0.01)17,275,0003.87%
8บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,641,3003.28% (-0.53)17,000,0003.81% (+0.51)14,741,3003.30% (+3.30)0 (-3.81)17,000,0003.81% 17,000,0003.81%
9มหาวิทยาลัยมหิดล12,200,0002.73% 12,200,0002.73% 12,200,0002.73% (+2.73)0 (-2.73)12,200,0002.73% 12,200,0002.73%
10กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible11,706,0002.62% (+2.62)0 (-2.64)11,776,0002.64% (+2.64)0 0 0
11PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND10,730,4002.40% (+0.06)10,449,4002.34% 10,449,4002.34% (+2.34)0 0 0
12บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)10,163,3002.27% 10,163,3002.27% 10,163,3002.27% (+2.27)0 (-2.35)10,513,3002.35% (-0.07)10,829,7002.42%
13กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์9,355,3002.09% (-0.29)10,638,2002.38% (+0.02)10,558,2002.36% (+2.36)0 (-2.45)10,938,8002.45% 10,947,3002.45%
14ธนาคาร ออมสิน7,500,0001.68% 7,500,0001.68% 7,500,0001.68% (+1.68)0 (-2.24)10,000,0002.24% 10,000,0002.24%
15หม่อมหลวง กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ7,358,7001.65% (-0.36)9,000,0002.01% (+0.08)8,600,0001.93% (+1.93)0 (-2.24)10,000,0002.24% 10,000,0002.24%
16กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล7,296,9001.63% (+0.05)7,067,8001.58% (-0.05)7,296,9001.63% (+1.63)0 (-1.11)4,949,8001.11% (+0.32)3,516,9000.79%
17กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส7,066,1001.58% 7,066,1001.58% 7,066,1001.58% (+1.58)0 (-1.46)6,509,0001.46% (+0.66)3,578,1000.80%
18ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)5,880,8001.32% 5,883,8001.32% 5,883,8001.32% (+1.32)0 (-1.03)4,601,7001.03% (-0.54)7,000,0001.57%
19KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND5,234,0001.17% 5,234,0001.17% 5,234,0001.17% (+1.17)0 (-1.17)5,231,1001.17% (+0.10)4,762,1001.07%
20STATE STREET EUROPE LIMITED4,584,6001.03% (+1.03)0 0 0 0 0
21กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล4,024,2000.90% (+0.30)2,677,9000.60% (-0.25)3,808,9000.85% (+0.85)0 (-0.54)2,407,4000.54% (+0.54)0
22บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,000,0000.90% 4,000,0000.90% 4,000,0000.90% (+0.90)0 (-0.90)4,000,0000.90% 4,000,0000.90%
23นาย อนุสรณ์ ศิวะกุล3,562,7000.80% 3,562,7000.80% 3,562,7000.80% (+0.80)0 (-0.80)3,562,7000.80% 3,562,7000.80%
24กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I3,020,7000.68% 3,020,7000.68% 3,020,7000.68% (+0.68)0 (-0.68)3,020,7000.68% 3,020,7000.68%
25นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์3,000,0000.67% 3,000,0000.67% 3,000,0000.67% (+0.67)0 (-0.67)3,000,0000.67% 3,000,0000.67%
26กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์2,820,2000.63% (+0.01)2,766,5000.62% (+0.01)2,739,4000.61% (+0.61)0 (-0.55)2,444,8000.55% (+0.55)0
27กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้2,607,1000.58% 2,607,1000.58% 2,607,1000.58% (+0.58)0 (-0.60)2,680,9000.60% 2,680,9000.60%
28กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์2,517,1000.56% 2,507,1000.56% 2,517,1000.56% (+0.56)0 (-0.51)2,283,6000.51% (+0.51)0
29กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม2,245,9000.50% (-0.10)2,690,0000.60% (+0.06)2,421,2000.54% (+0.54)0 (-0.57)2,560,0000.57% 2,560,0000.57%
30กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 (-2.64)11,776,0002.64% (+2.64)0 0 (-1.86)8,317,6001.86% (+0.02)8,232,6001.84%
31บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-20.00)89,350,00020.00% (+20.00)0 0
32สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)0 0 0 (-5.26)23,500,0005.26% (+5.26)0 0
33บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-4.79)21,400,0004.79% (+4.79)0 0
34บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-4.70)21,000,0004.70% (+4.70)0 0
35บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-3.81)17,000,0003.81% (+3.81)0 0
36กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์0 0 0 (-3.80)16,956,2003.80% (+3.80)0 0
37บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-3.76)16,800,0003.76% (+3.76)0 0
38บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-3.69)16,500,0003.69% (+3.69)0 0
39กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์0 0 0 (-2.45)10,947,3002.45% (+2.45)0 0
40ธนาคารออมสิน0 0 0 (-2.24)10,000,0002.24% (+2.24)0 0
41ม.ล. กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ0 0 0 (-2.24)10,000,0002.24% (+2.24)0 0
42บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)0 0 0 0 (-20.00)89,350,00020.00% 89,350,00020.00%
43บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-3.97)17,749,5003.97% 17,734,5003.97%
44Principal Property Income Fund0 0 0 0 (-2.05)9,140,0002.05% 9,140,0002.05%
45บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.50)2,251,4000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง