คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SPCG

บริษัท บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2011-8100-10
โทรสาร 0-2011-8112
เว๊บไซต์ www.spcg.co.th
ราคาหุ้น 18.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,055,614,407
No. ShareHolder (SPCG) วันที่ 30/08/21 วันที่ 17/03/21 วันที่ 14/12/20 วันที่ 25/08/20 วันที่ 17/03/20 วันที่ 28/08/19 วันที่ 12/03/19 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. วันดี กุญชรยาคง298,950,00028.32% 298,950,00028.32% (-2.37)298,950,00030.69% 298,950,00030.69% 298,950,00030.69% 298,950,00030.69% 298,950,00030.69% (-0.11)300,000,00030.80%
2UBS AG SINGAPORE BRANCH95,200,0509.02% 95,200,0509.02% (-0.75)95,200,0509.77% 95,200,0509.77% 95,200,0509.77% 95,200,0509.77% 95,200,0509.77% 95,200,0509.77%
3น.ส. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย69,530,0006.59% (+6.59)0 0 0 0 0 0 0
4Kyocera Corporation63,500,0006.01% 63,500,0006.01% (-0.51)63,500,0006.52% (+5.13)13,500,0001.39% 13,500,0001.39% 13,500,0001.39% 13,500,0001.39% 13,500,0001.39%
5GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED52,835,5265.00% (-3.63)91,150,9528.63% (-1.56)99,228,15210.19% (-1.41)112,939,85211.60% (+0.10)111,961,45211.50% (+2.68)85,941,2528.82% (+0.44)81,658,4528.38% 81,658,4528.38%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด42,903,8784.06% (-0.32)46,227,3264.38% (-0.16)44,234,9604.54% (+0.37)40,616,4114.17% (-0.43)44,817,4964.60% (+0.70)37,945,5103.90% (+1.07)27,584,1922.83% (-0.09)28,454,4972.92%
7น.ส. วรชา กุญชรยาคง35,378,2003.35% (+3.35)0 0 0 0 0 0 0
8น.ส. สมปอง กุญชรยาคง22,250,2372.11% 22,250,2372.11% (-0.32)23,650,5372.43% (+0.41)19,644,7372.02% (+0.43)15,530,4371.59% (+0.38)11,777,9371.21% 11,777,9371.21% (+1.21)0
9นาย วิทูร มโนมัยกุล19,290,0001.83% 19,290,0001.83% (-0.15)19,290,0001.98% 19,290,0001.98% 19,290,0001.98% 19,290,0001.98% 19,290,0001.98% 19,290,0001.98%
10STATE STREET EUROPE LIMITED14,236,5801.35% (-0.15)15,861,6801.50% (+0.01)14,479,1801.49% (+0.09)13,588,8801.40% (+0.27)11,033,7801.13% (+0.35)7,633,6880.78% (+0.08)6,778,1280.70% (+0.06)6,203,1170.64%
11บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด0 (-7.75)81,800,0007.75% (+7.75)0 0 0 0 0 0
12นาง ประคอง กุญชรยาคง0 (-3.02)31,850,0003.02% (-0.25)31,850,0003.27% 31,850,0003.27% 31,850,0003.27% (+0.05)31,350,0003.22% 31,350,0003.22% (-0.11)32,400,0003.33%
13บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 (-1.25)12,138,9001.25% (+1.25)0 0 0 0 0
14นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง0 0 (-1.13)11,000,0001.13% 11,000,0001.13% (-0.10)12,000,0001.23% (-0.16)13,500,0001.39% 13,500,0001.39% 13,500,0001.39%
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 0 (-1.11)10,814,0331.11% (+0.01)10,730,6331.10% (-0.19)12,577,8331.29% 12,577,8331.29% (+0.02)12,356,1331.27% 12,356,1331.27%
16N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 (-0.59)5,724,3010.59% (-0.02)5,939,6010.61% (-0.21)7,992,0040.82% 7,992,0040.82% (-0.19)9,797,2391.01% (-0.22)11,958,9391.23%
17นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ0 0 (-0.55)5,400,0000.55% (-0.04)5,750,0000.59% (+0.02)5,550,0000.57% (+0.02)5,400,0000.55% 5,400,0000.55% 5,400,0000.55%
18BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.61)5,989,2820.61% (+0.61)0 0 0 0
19มหาวิทยาลัยมหิดล0 0 0 0 (-1.05)10,264,2001.05% (+0.11)9,114,2000.94% (+0.43)5,014,2000.51% (+0.51)0
20นาย วันชัย ชัยสวัสดิ์0 0 0 0 (-0.54)5,253,8000.54% (+0.03)5,009,6000.51% 4,949,2000.51% (+0.51)0
21นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์0 0 0 0 0 (-0.68)6,600,0000.68% (-0.05)7,094,3000.73% (+0.08)6,370,0000.65%
22นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์0 0 0 0 0 (-0.58)5,650,0000.58% (+0.58)0 0
23กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 (-0.63)6,094,0000.63% (-1.13)17,121,9001.76%
24นาย สมปอง กุญชรยาคง0 0 0 0 0 0 0 (-1.05)10,203,8371.05%
25กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 (-0.58)5,607,6000.58%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง