คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SORKON

บริษัท บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2391-1010
โทรสาร 0-2391-1792
เว๊บไซต์ http://www.sorkon.co.th
ราคาหุ้น 5.05
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 32,336,446
No. ShareHolder (SORKON) วันที่ 26/05/20 วันที่ 15/04/20 วันที่ 13/05/19 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย เจริญ รุจิราโสภณ9,898,18630.61% 9,898,18630.61% 9,898,18630.61% 9,898,18630.61%
2นาง นิรมล รุจิราโสภณ4,540,35514.04% 4,540,35514.04% (+0.10)4,507,95513.94% 4,507,95513.94%
3นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล2,029,7006.28% 2,029,7006.28% (+0.54)1,857,3655.74% 1,857,3655.74%
4KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.1,389,6574.30% 1,389,6574.30% 1,389,6574.30% 1,389,6574.30%
5น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล1,258,5663.89% 1,258,5663.89% 1,258,5663.89% 1,258,5663.89%
6นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ1,153,2583.57% 1,153,2583.57% (+0.04)1,142,2583.53% 1,142,2583.53%
7นาย จรัสภล รุจิราโสภณ1,133,3583.50% 1,133,3583.50% 1,133,3583.50% 1,133,3583.50%
8นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ1,121,2663.47% 1,121,2663.47% 1,121,2663.47% 1,121,2663.47%
9นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค1,097,0083.39% 1,097,0083.39% 1,096,8083.39% (+0.04)1,084,8083.35%
10นาย สาธิต วิทยากร801,0302.48% (+2.48)0 0 0
11นาย สุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค709,4662.19% 709,4662.19% 709,4662.19% 709,4662.19%
12นาย เรืองกิตติ์ กนกปรีชาวุฒิ597,5141.85% 597,5141.85% 597,5141.85% 597,7141.85%
13น.ส. วินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค547,8001.69% 547,8001.69% 547,8001.69% (+0.04)535,2001.65%
14บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด541,9331.68% 541,9331.68% 541,9331.68% (+0.02)536,6331.66%
15นาง ฉัตรพร อุษณาจิตต์400,3001.24% 400,3001.24% 400,3001.24% 400,3001.24%
16นาย วุทธิ์ อุษณาจิตต์371,4001.15% 371,4001.15% (+0.23)298,5000.92% (-0.03)308,1000.95%
17นาง อรุณี มหธร366,0001.13% 366,0001.13% 366,0001.13% (-0.80)623,6331.93%
18น.ส. วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์280,0000.87% 280,0000.87% 280,0000.87% (+0.87)0
19น.ส. พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด243,9590.75% 243,9590.75% 243,9590.75% 243,9590.75%
20นาง พิมพวัลคุ์ ชาญเศรษฐิกุล240,0660.74% 240,0660.74% (+0.74)0 0
21นาย บุญเอก เตียงลัดดาวงศ์234,5600.73% 234,5600.73% 234,5600.73% 234,5600.73%
22น.ส. สาวิตรี วัชโรทยาน222,4000.69% 222,4000.69% (+0.02)215,1000.67% 215,1000.67%
23นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด0 (-2.48)801,0302.48% 801,0302.48% 801,0302.48%
24นาง จงกล ตันสถิติกร0 0 (-0.74)240,0660.74% 240,0660.74%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง