ข้อมูลหุ้น SNC

บริษัท บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 0-2108-0360-6
โทรสาร 0-2108-0367-8
เว๊บไซต์ http://www.sncformer.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน