คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SKY

บริษัท บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 55 อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2029-7888
โทรสาร 0-2029-7879
เว๊บไซต์ www.skyict.co.th
ราคาหุ้น 16.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 483,615,137
No. ShareHolder (SKY) วันที่ 09/04/19 วันที่ 30/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย พิมาน เตียวตรานนท์60,065,00012.42% (-5.97)88,968,10018.39%
2นาย วรพจน์ อำนวยพล50,344,30010.41% (-4.04)69,920,00014.45%
3LGT BANK (SINGAPORE) LTD32,400,0006.70% (+6.70)0
4CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG24,550,0005.07% (+5.07)0
5นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์22,586,7244.67% (+1.25)16,549,8243.42%
6นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ19,364,0804.00% (+0.03)19,194,0803.97%
7นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร13,527,0452.80% (+2.80)0
8นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย11,401,1202.36% (+0.54)8,783,2201.82%
9นาย ธนพล กองบุญมา9,815,0002.03% (+2.03)0
10น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์9,261,8001.91% (+1.11)3,860,6000.80%
11นาย รัช ตันตนันตา6,967,3641.44% (+0.09)6,514,7641.35%
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด6,050,1301.25% (+0.47)3,792,5100.78%
13นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ6,006,8131.24% (+1.24)0
14นาย ระบิล กลั่นสกุล5,949,5751.23% (-0.02)6,029,5751.25%
15นาย สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์5,719,9001.18% (+0.08)5,303,3001.10%
16นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี5,405,0001.12% (-0.10)5,884,0421.22%
17น.ส. มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ5,168,8001.07% (+0.21)4,180,3000.86%
18นาย สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม5,000,0001.03% 5,000,0001.03%
19บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก3,686,4000.76% (+0.76)0
20น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร3,490,7000.72% (+0.15)2,759,4000.57%
21น.ส. กัลยวรรธน์ วัชรพุทธ3,408,4880.70% (-1.00)8,240,9881.70%
22นาย มารชัย กองบุญมา3,100,0000.64% (+0.64)0
23นาย พิศิษฐ์ ภูสนาคม2,994,7000.62% (+0.62)0
24UBS AG SINGAPORE BRANCH2,843,2000.59% (+0.59)0
25นาย ชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ2,740,0000.57% 2,740,0000.57%
26นาย สุรชัย จิตภักดีบดินทร์2,722,1000.56% (+0.56)0
27นาย รณชัย กองบุญมา2,462,9000.51% (+0.51)0
28นาง เพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ2,429,1000.50% (+0.50)0
29CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG0 (-4.96)24,000,0004.96%
30Cloud Tech Holdings Limited0 (-4.45)21,523,3584.45%
31RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED0 (-2.10)10,148,3612.10%
32นาย รุ่งโรจน์ ไกรศรีโพธิกุล0 (-1.68)8,126,0471.68%
33นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส0 (-1.52)7,360,0001.52%
34นาย ปราโมฑ พฤกษาสิทธิ์0 (-1.50)7,236,0651.50%
35นาย สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร0 (-1.13)5,480,8681.13%
36น.ส. สุกัลยา ผาลี0 (-0.88)4,255,0000.88%
37น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์0 (-0.84)4,040,0000.84%
38นาย ธนกร จิระพินทุ0 (-0.69)3,360,0000.69%
39น.ส. โสพิศ ภูสนาคม0 (-0.61)2,943,0000.61%
40นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์0 (-0.57)2,765,2000.57%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง