คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SIS

บริษัท บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2020-3000
โทรสาร 0-2020-3780
เว๊บไซต์ www.sisthai.com
ราคาหุ้น 34.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 350,214,834
No. ShareHolder (SIS) วันที่ 11/03/21 วันที่ 27/05/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 30/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.165,616,59547.29% 165,616,59547.29% 165,616,59547.29% 165,616,59547.29% 165,616,59547.29%
2THAI ALLIANCE CO.,LTD.58,893,87516.82% (+16.82)0 0 0 0
3นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต15,000,0004.28% (+2.00)8,000,0002.28% 8,000,0002.28% 8,000,0002.28% 8,000,0002.28%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8,778,9172.51% (+1.23)4,498,7231.28% (-0.07)4,742,7661.35% (+0.51)2,939,7450.84% (-0.07)3,200,9940.91%
5นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต4,522,0001.29% 4,522,0001.29% 4,522,0001.29% 4,522,0001.29% 4,522,0001.29%
6นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ4,430,0001.27% 4,430,0001.27% 4,430,0001.27% 4,430,0001.27% 4,430,0001.27%
7กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล4,186,4001.20% (+1.20)0 0 0 0
8บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3,887,8701.11% (-0.02)3,971,3701.13% 3,971,3701.13% 3,971,3701.13% 3,971,3701.13%
9นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์2,400,0000.69% (+0.69)0 0 0 0
10นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์2,300,1000.66% (+0.66)0 0 0 0
11บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด0 (-16.82)58,893,87516.82% 58,893,87516.82% 58,893,87516.82% 58,893,87516.82%
12นาย บุญไชย ตันชัชวาล0 (-1.79)6,255,4001.79% 6,255,4001.79% (+0.91)3,078,7000.88% (+0.18)2,449,6000.70%
13นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล0 (-1.41)4,933,1001.41% 4,933,1001.41% (+0.44)3,383,7000.97% (+0.16)2,842,0000.81%
14น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์0 (-0.99)3,452,0000.99% 3,451,5000.99% (-0.01)3,502,0001.00% (+0.27)2,545,0000.73%
15นาง ลัดดา ตันชัชวาล0 (-0.86)3,000,0000.86% 3,000,0000.86% (+0.86)0 0
16UBS AG LONDON BRANCH0 (-0.83)2,922,9100.83% (-0.08)3,172,9100.91% (-0.05)3,372,9100.96% (-0.05)3,546,4101.01%
17นาย ยุทธนา ลิขิตกำจร0 (-0.71)2,494,0000.71% 2,494,0000.71% 2,494,0000.71% 2,494,0000.71%
18นาง เสาวลักษณ์ จูห้อง0 (-0.68)2,377,5000.68% (+0.01)2,357,5000.67% (+0.11)1,949,9000.56% (+0.56)0
19นาย ธนกร ปังศรีนนท์0 (-0.66)2,296,8000.66% (-0.14)2,801,3000.80% (-0.06)3,000,0000.86% 3,000,0000.86%
20นาย พรชัย จารุภราดา0 (-0.51)1,789,9000.51% (-0.02)1,860,0000.53% 1,860,0000.53% (+0.53)0
21นาง สุรีย์ มานะอนันตกุล0 0 (-0.67)2,340,0000.67% (-0.47)3,977,7001.14% (+0.30)2,925,0000.84%
22นาย กิตติพงศ์ มานะอนันตกุล0 0 (-0.52)1,833,3330.52% (-0.61)3,968,3331.13% (+0.26)3,053,3330.87%
23นาย ปฐมพงศ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา0 0 0 (-0.57)2,000,0000.57% 2,000,0000.57%
24นาย ชานน ปังศรีนนท์0 0 0 0 (-1.83)6,422,2001.83%
25น.ส. กัลดารัตน์ พรรคประพันธ์0 0 0 0 (-0.66)2,300,0000.66%
26กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF0 0 0 0 (-0.63)2,212,5000.63%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง