ข้อมูลหุ้น SINGER

บริษัท บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17, 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2352-4777
โทรสาร 0-2352-4799
เว๊บไซต์ www.singerthai.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน