คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SIMAT

บริษัท บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ 0-2326-0999
โทรสาร 0-2326-1666
เว๊บไซต์ www.simat.co.th
ราคาหุ้น 5.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 527,340,025
No. ShareHolder (SIMAT) วันที่ 29/03/21 วันที่ 09/11/20 วันที่ 27/03/20 วันที่ 26/03/19 วันที่ 16/07/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี42,029,0007.97% (+0.91)37,201,2007.06% (+7.06)0 0 0
2นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์39,000,0007.39% (+2.83)24,000,0004.56% (-2.86)39,000,0007.42% (+2.85)24,000,0004.57% (-0.20)25,000,0004.77%
3นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์32,195,7296.10% (-5.82)62,795,72911.92% (-0.03)62,795,72911.95% (+2.52)49,560,7299.43% (-0.02)49,560,7299.45%
4บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด25,000,0004.74% 25,000,0004.74% (-0.02)25,000,0004.76% (+4.76)0 0
5น.ส. ปัณฑารีย์ มโนมัยพันธุ์23,003,8004.36% (-0.01)23,003,8004.37% (-0.01)23,003,8004.38% (+4.38)0 0
6นาย สุวิทย์ ชีวะธรรม17,310,0003.28% (+1.23)10,782,2002.05% (+2.05)0 0 0
7น.ส. ศศิธร ผ่องอ่อน16,890,0003.20% (-0.14)17,590,0003.34% (+3.34)0 0 0
8นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม16,107,5003.05% (+3.05)0 0 (-0.78)4,114,0000.78% (+0.08)3,650,6000.70%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด13,540,4272.57% (+1.06)7,953,6371.51% (+1.51)0 (-4.90)25,771,7854.90% (-1.55)33,797,9586.45%
10นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์11,378,9002.16% (+2.16)0 0 0 0
11นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์0 (-8.13)42,826,7008.13% (+0.01)42,680,7008.12% (+2.32)30,500,0005.80% (-0.02)30,500,0005.82%
12นาย ธนายุส โฆสิตสกุล0 (-5.12)26,983,0245.12% (-0.62)30,183,0245.74% (+0.69)26,560,5205.05% (+0.22)25,315,4204.83%
13น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ0 (-4.27)22,481,3004.27% (+4.27)0 0 0
14NOMURA PB NOMINEES LTD.0 (-4.01)21,145,3004.01% (-1.19)27,339,7005.20% (+3.54)8,734,2001.66% (+1.66)0
15น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์0 (-3.99)21,004,9053.99% (+0.40)18,864,1053.59% 18,864,1053.59% (+0.32)17,131,7053.27%
16น.ส. รฐา วีระพงษ์0 (-1.90)10,000,0001.90% (+1.90)0 0 0
17น.ส. ศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์0 (-1.85)9,770,0001.85% (-0.05)10,000,0001.90% (+1.90)0 0
18นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์0 (-1.45)7,657,7001.45% (-0.05)7,857,7001.50% (-0.53)10,652,4002.03% (-0.80)14,852,4002.83%
19นาย อาดาม อินสว่าง0 (-1.38)7,277,9001.38% (+0.26)5,860,0001.12% (+1.12)0 0
20นาง ธนพร จันโท0 (-1.33)7,007,3001.33% (+1.33)0 0 0
21นาย สุริยา สิงหกุล0 (-1.29)6,772,1531.29% (-0.82)11,088,4532.11% (+1.10)5,308,4531.01% (+0.47)2,808,4530.54%
22นาย สันติ สิริรัตนกิจ0 (-1.26)6,630,0001.26% (-0.02)6,740,0001.28% (-0.14)7,460,0001.42% (-0.09)7,910,0001.51%
23นาย วิวัฒน์ ลิมปยารยะ0 (-1.04)5,500,0001.04% (+1.04)0 0 0
24UBS AG LONDON BRANCH0 (-1.01)5,316,2991.01% (-2.59)18,907,9993.60% (+3.60)0 0
25นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ0 (-1.00)5,278,5001.00% (-1.24)11,753,6002.24% (+2.24)0 0
26นาง นันท์ธนัย วัฒนดิษย์สกุล0 (-0.99)5,220,2200.99% (+0.01)5,164,9200.98% (+0.01)5,081,4200.97% (+0.08)4,654,9200.89%
27น.ส. นงเยาว์ ธีราโมกข์0 (-0.95)5,000,0000.95% (+0.95)0 0 0
28น.ส. นริศรา ประเสริฐสังข์0 (-0.94)4,931,1520.94% (-0.26)6,314,3521.20% (-0.23)7,530,4521.43% (-0.02)7,596,2521.45%
29นาย สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล0 (-0.66)3,500,0000.66% (+0.66)0 0 0
30นาย ประเสริฐชัย ตังคนานนท์0 (-0.60)3,168,7000.60% 3,168,7000.60% 3,168,7000.60% 3,168,7000.60%
31นาย สมพงษ์ บุญธรรมจินดา0 (-0.57)2,991,1010.57% (+0.02)2,912,0000.55% 2,912,0000.55% (-0.01)2,912,0000.56%
32นาย พรสวัสดิ์ วรรณเกียรติ0 (-0.52)2,743,7400.52% (-0.12)3,343,7400.64% 3,343,7400.64% (+0.05)3,088,8400.59%
33น.ส. วิชดา สินธุสอาด0 0 (-2.00)10,521,9002.00% (+1.41)3,104,5000.59% (+0.59)0
34นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์0 0 (-1.91)10,041,3001.91% (-2.87)25,100,0004.78% (+0.25)23,747,5004.53%
35น.ส. วิลาวัลย์ ธรรมชาติ0 0 (-1.45)7,627,0001.45% (-0.62)10,862,0002.07% (+0.05)10,572,0002.02%
36นาย มนต์ชัย ศิริพัฒนนันท์0 0 (-0.94)4,915,0000.94% (+0.94)0 0
37นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์0 0 (-0.93)4,909,0000.93% (-1.35)12,004,0002.28% (-0.06)12,264,0002.34%
38นาย จรูญศักดิ์ สุทธิรักษ์0 0 (-0.53)2,810,0000.53% (+0.53)0 0
39นาง ประภา ศีตวรรัตน์0 0 0 (-3.69)19,400,0003.69% (-0.39)21,370,0004.08%
40นาย ภากร มกรานนท์0 0 0 (-2.49)13,109,6202.49% (+0.09)12,600,7202.40%
41นาย ชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม0 0 0 (-2.30)12,063,2202.30% (-0.56)15,004,7202.86%
42น.ส. วาสนา คลอวุฒิเสถียร0 0 0 (-2.21)11,610,6462.21% (+0.37)9,650,6461.84%
43นาย ณัฐวุฒิ ปิ่นโต0 0 0 (-1.56)8,210,0041.56% (-0.90)12,876,9042.46%
44นาย พิสิษฐ์ ธรรมาธิวัฒน์0 0 0 (-1.00)5,230,8001.00% (+0.08)4,810,0000.92%
45น.ส. นลินี เอื้อจรัสพันธุ์0 0 0 (-0.84)4,426,2000.84% 4,426,2000.84%
46นาง อึ้งย้ง ตั้งศักดิ์ประเสริฐ0 0 0 0 (-0.61)3,177,7870.61%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง