คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SGF

บริษัท บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 121 ชั้น 4 อาคารดับบลิวทีเอชโอลดิงส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2232-1789
โทรสาร 0-2232-1790
เว๊บไซต์ www.sgfcap.com
ราคาหุ้น 1.15
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,309,328,969
No. ShareHolder (SGF) วันที่ 01/04/21 วันที่ 03/07/20 วันที่ 02/04/19 วันที่ 12/07/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล80,000,0006.11% 80,000,0006.11% 80,000,0006.11% 800,000,0006.11%
2UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED76,020,0005.80% 76,020,0005.80% (+5.80)0 0
3นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ60,020,0004.58% 60,020,0004.58% 60,020,0004.58% 600,200,0004.58%
4น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร59,932,4004.57% 59,932,4004.57% 59,932,4004.57% 599,324,0004.57%
5นาย อิทธิ ทองแตง36,945,3002.82% 36,945,3002.82% 36,945,3002.82% 369,453,0002.82%
6นาย อติคุณ ทองแตง36,945,3002.82% 36,945,3002.82% 36,945,3002.82% 369,453,0002.82%
7นาย อัฐ ทองแตง36,945,3002.82% 36,945,3002.82% 36,945,3002.82% 369,453,0002.82%
8น.ส. วิอร ทองแตง36,945,3002.82% 36,945,3002.82% 36,945,3002.82% 369,453,0002.82%
9นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์30,181,1392.30% (-0.02)30,366,5392.32% (+0.05)29,752,0392.27% (+0.07)288,707,3982.20%
10นาย พงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก29,638,0002.26% 29,638,0002.26% 29,638,0002.26% (-0.02)298,380,0002.28%
11นาง รัชนีกร จินตกานนท์0 (-2.23)29,165,0002.23% 29,165,0002.23% 291,650,0002.23%
12นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์0 (-2.15)28,201,1802.15% 28,201,1802.15% 282,011,8002.15%
13นาย ไชยกร บุญลพาภัทร์0 (-1.51)19,800,0001.51% (-0.47)25,900,0001.98% (-0.09)271,000,0002.07%
14นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณ0 (-1.48)19,333,5001.48% 19,333,5001.48% 193,335,0001.48%
15น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล0 (-1.27)16,700,0001.27% (+1.27)0 0
16นาง สุกัลยา ทองพันธ์0 (-1.15)15,114,2001.15% (+1.15)0 0
17นาย คมกร ปิยเจษฎากุล0 (-1.14)14,920,0001.14% (+0.47)8,772,3000.67% (+0.14)70,000,0000.53%
18นาง ฐิติระวี โอฬารธัชนันท์0 (-0.95)12,400,0000.95% (+0.95)0 0
19นาย วัลลภ กมลวิศิษฎ์0 (-0.88)11,500,0000.88% (+0.88)0 0
20นาย ทวี นริสศิริกุล0 (-0.71)9,300,0000.71% (+0.71)0 0
21นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล0 (-0.67)8,800,0000.67% (+0.67)0 0
22นาย พงศ์ศักดิ์ ทิพย์ธวัชวงศา0 (-0.66)8,662,1800.66% (+0.66)0 0
23นาย พรชัย โอเจริญรัตน์0 (-0.59)7,700,0000.59% (+0.59)0 0
24นาย เกรียงไกร ชัยมงคลตระกูล0 (-0.53)7,000,0000.53% (+0.53)0 0
25นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล0 (-0.53)6,914,1000.53% (+0.53)0 0
26นาย สุนทร โสภณวุฒิสกุล0 (-0.53)6,884,0000.53% (-0.62)15,000,0001.15% (+0.44)93,200,0000.71%
27นาย จารุพัฒน์ กุลพิภัทร์โอฬาร0 (-0.50)6,600,0000.50% (+0.50)0 0
28นาย กัมพล ตติยกวี0 0 (-6.11)80,000,0006.11% 800,000,0006.11%
29นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร0 0 (-4.76)62,363,3004.76% (+0.02)620,633,0004.74%
30นาย วิพงษ์ ปรางค์ศรีเจริญ0 0 (-1.15)15,000,0001.15% (+0.62)70,000,0000.53%
31นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต0 0 (-0.61)8,000,0000.61% (+0.61)0
32นาย พรชัย เลิศมโนกุล0 0 (-0.54)7,019,9000.54% (+0.54)0
33นาย ภากร มกรานนท์0 0 0 (-4.42)579,311,1004.42%
34นาย สุพร ปัญญาสาคร0 0 0 (-0.83)109,000,0000.83%
35บริษัท พี-เอ ตราด จำกัด0 0 0 (-0.80)105,000,0000.80%
36นาย ศึกษิต เพชรอำไพ0 0 0 (-0.76)100,000,0000.76%
37นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล0 0 0 (-0.53)70,000,0000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง