คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SGF

บริษัท บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 121 ชั้น 4 อาคารดับบลิวทีเอชโอลดิงส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2232-1789
โทรสาร 0-2232-1790
เว๊บไซต์ www.sgfcap.com
ราคาหุ้น 0.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,309,328,969
No. ShareHolder (SGF) วันที่ 02/04/19 วันที่ 12/07/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย กัมพล ตติยกวี80,000,0006.11% 800,000,0006.11%
2นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล80,000,0006.11% 800,000,0006.11%
3นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร62,363,3004.76% (+0.02)620,633,0004.74%
4นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ60,020,0004.58% 600,200,0004.58%
5น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร59,932,4004.57% 599,324,0004.57%
6นาย อัฐ ทองแตง36,945,3002.82% 369,453,0002.82%
7นาย อิทธิ ทองแตง36,945,3002.82% 369,453,0002.82%
8น.ส. วิอร ทองแตง36,945,3002.82% 369,453,0002.82%
9นาย อติคุณ ทองแตง36,945,3002.82% 369,453,0002.82%
10นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์29,752,0392.27% (+0.07)288,707,3982.20%
11นาย พงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก29,638,0002.26% (-0.02)298,380,0002.28%
12นาง รัชนีกร จินตกานนท์29,165,0002.23% 291,650,0002.23%
13นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์28,201,1802.15% 282,011,8002.15%
14นาย ไชยกร บุญลพาภัทร์25,900,0001.98% (-0.09)271,000,0002.07%
15นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณ19,333,5001.48% 193,335,0001.48%
16นาย วิพงษ์ ปรางค์ศรีเจริญ15,000,0001.15% (+0.62)70,000,0000.53%
17นาย สุนทร โสภณวุฒิสกุล15,000,0001.15% (+0.44)93,200,0000.71%
18นาย คมกร ปิยเจษฎากุล8,772,3000.67% (+0.14)70,000,0000.53%
19นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต8,000,0000.61% (+0.61)0
20นาย พรชัย เลิศมโนกุล7,019,9000.54% (+0.54)0
21นาย ภากร มกรานนท์0 (-4.42)579,311,1004.42%
22นาย สุพร ปัญญาสาคร0 (-0.83)109,000,0000.83%
23บริษัท พี-เอ ตราด จำกัด0 (-0.80)105,000,0000.80%
24นาย ศึกษิต เพชรอำไพ0 (-0.76)100,000,0000.76%
25นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล0 (-0.53)70,000,0000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง