ข้อมูลหุ้น SFP

บริษัท บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2287-7000
โทรสาร 0-2670-0154
เว๊บไซต์ www.siamfood.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน