คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SF

บริษัท บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดาภิเษก, 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2660-9000
โทรสาร 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
เว๊บไซต์ http://www.siamfuture.com
ราคาหุ้น 4.26
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,131,775,665
No. ShareHolder (SF) วันที่ 01/04/20 วันที่ 02/04/19 วันที่ 29/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)612,245,97128.72% (+2.64)463,421,22626.08% (+0.55)453,604,52625.53%
2LUCKY SECURITIES, INC.172,393,6398.09% 143,661,3668.09% 143,661,3668.09%
3นาย นพพร วิฑูรชาติ131,829,0736.18% 109,857,5616.18% (+0.02)109,357,5616.16%
4นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์122,814,1845.76% 102,345,1545.76% 102,345,1545.76%
5นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์93,828,7204.40% 78,190,6004.40% 78,090,6004.40%
6MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC70,800,0003.32% 59,000,0003.32% 59,000,0003.32%
7นาง เกศินี วิฑูรชาติ37,663,2001.77% 31,386,0001.77% 31,386,0001.77%
8น.ส. อาทิตยา จันทรประภา37,370,6631.75% (-0.58)41,308,8862.33% 41,308,8862.33%
9น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน31,310,8221.47% 26,092,3521.47% 26,092,3521.47%
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด28,106,7281.32% (+0.03)22,929,4491.29% (-0.03)23,480,8071.32%
11นาย อัคริม จันทรประภา27,696,9461.30% 23,080,7891.30% 23,080,7891.30%
12นาง ปาริชาต สุทธพงศ์21,300,6961.00% 17,750,5801.00% 17,750,5801.00%
13ม.ล. เทวินธรา เทวกุล20,268,0000.95% 16,890,0000.95% 16,890,0000.95%
14น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล19,719,4800.92% 16,432,9000.92% 16,432,9000.92%
15กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ19,616,4800.92% (-0.12)18,397,4001.04% (+1.04)0
16น.ส. พิกุล ชูศรี19,581,8080.92% 16,318,1740.92% 16,318,1740.92%
17STATE STREET EUROPE LIMITED18,965,0800.89% (+0.35)9,646,4830.54% (+0.54)0
18นาง ละออ ตั้งคารวคุณ17,976,4930.84% 14,980,4110.84% 14,980,4110.84%
19นาย อรณพ จันทรประภา15,876,9780.74% (+0.74)0 0
20นาง วรภา บุญยงรัตนากูล12,400,0000.58% 10,300,0000.58% (+0.03)9,800,0000.55%
21กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ11,753,5200.55% 9,794,6000.55% 9,794,6000.55%
22นาย อดิศักดิ์ ขจรวุฒิเดช11,290,0000.53% (+0.02)9,050,0000.51% (+0.51)0
23นาย สงวน สกุลวรรัตน์11,040,0000.52% (-0.03)9,700,0000.55% 9,700,0000.55%
24EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES10,665,3470.50% (-0.07)10,053,8730.57% (+0.57)0
25THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 (-2.08)36,900,0002.08% (+2.08)0
26นาง สุพรรณ วิฑูรชาติ0 (-0.87)15,372,4000.87% (-0.10)17,307,1000.97%
27นาย ประเสริฐ เสวีกุล0 (-0.78)13,798,5000.78% (+0.03)13,354,2000.75%
28นาย วิพุธ มันตาดิลก0 (-0.52)9,300,0000.52% 9,300,0000.52%
29นาย ทรงพล เตชะกรินทร์0 (-0.51)9,000,1690.51% 9,000,1690.51%
30นาง อุทัยวรรณ เสวีกุล0 0 (-0.79)14,000,0000.79%
31กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 0 (-0.68)12,082,9000.68%
32นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์0 0 (-0.55)9,697,6090.55%
33กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.52)9,208,9000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง