ข้อมูลหุ้น SE-ED

บริษัท บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2826-8000
โทรสาร 0-2826-8999
เว๊บไซต์ www.se-ed.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน