คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SCN

บริษัท บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-4116-21
โทรสาร 0-2503-4400
เว๊บไซต์ www.scan-inter.com
ราคาหุ้น 2.28
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,199,933,032
No. ShareHolder (SCN) วันที่ 07/05/21 วันที่ 11/03/21 วันที่ 01/07/20 วันที่ 07/04/20 วันที่ 30/04/19 วันที่ 25/10/18 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ716,720,00059.73% 716,720,00059.73% 716,720,00059.73% 716,720,00059.73% 716,720,00059.73% 716,720,00059.73% 716,720,00059.73%
2กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว33,284,3002.77% (-0.41)38,125,4003.18% (-0.18)40,355,4003.36% 40,355,4003.36% (-0.05)40,904,8003.41% 40,904,8003.41% (-0.32)44,757,0003.73%
3นาง ณัชชา กิจพิพิธ20,000,0001.67% 20,000,0001.67% 20,000,0001.67% 20,000,0001.67% 20,000,0001.67% 20,000,0001.67% 20,000,0001.67%
4นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์13,800,8001.15% (-0.13)15,402,4001.28% (+0.04)14,840,1001.24% (-0.04)15,418,3001.28% (+0.41)10,381,0000.87% 10,381,0000.87% 10,381,0000.87%
5น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,989,8001.00% 11,989,8001.00% 11,989,8001.00% 11,989,8001.00% 11,989,8001.00% (-0.01)12,089,8001.01% (+0.38)7,571,5000.63%
6นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์10,333,8000.86% 10,333,8000.86% 10,333,9000.86% 10,333,9000.86% (-0.02)10,544,7000.88% (-0.03)10,893,3000.91% (+0.13)9,309,4000.78%
7นาย สมพล ว่องสิริชนม์10,057,2000.84% (-0.02)10,337,2000.86% (-0.02)10,566,7000.88% 10,576,7000.88% (+0.16)8,677,9000.72% (+0.05)7,982,0000.67% (+0.05)7,495,3000.62%
8นาย ฤทธี กิจพิพิธ10,000,0000.83% 10,000,0000.83% 10,000,0000.83% 10,000,0000.83% 10,000,0000.83% 10,000,0000.83% 10,000,0000.83%
9นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์10,000,0000.83% (+0.83)0 (-0.58)7,000,0000.58% 7,000,0000.58% 7,000,0000.58% 7,000,0000.58% 7,000,0000.58%
10น.ส. นริศรา กิจพิพิธ10,000,0000.83% 10,000,0000.83% 10,000,0000.83% 10,000,0000.83% 10,000,0000.83% 10,000,0000.83% 10,000,0000.83%
11กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 (-0.95)11,430,8000.95% (-0.06)12,092,5001.01% 12,092,5001.01% (-0.01)12,257,1001.02% 12,257,1001.02% 12,257,1001.02%
12NOMURA PB NOMINEES LTD.0 0 (-0.92)11,009,6000.92% (+0.92)0 0 0 0
13กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.67)8,049,1000.67% 8,049,1000.67% (-0.01)8,158,7000.68% 8,158,7000.68% (-0.06)8,887,5000.74%
14กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.62)7,492,6000.62% 7,492,6000.62% (-0.01)7,594,6000.63% 7,594,6000.63% 7,594,6000.63%
15นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล0 0 (-0.56)6,700,0000.56% 6,700,0000.56% 6,700,0000.56% 6,700,0000.56% 6,700,0000.56%
16นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ0 0 (-0.54)6,450,0000.54% (+0.01)6,300,0000.53% (+0.53)0 0 0
17นาย ชนน วังตาล0 0 0 0 (-1.27)15,225,0001.27% (+1.27)0 0
18นาย ณรุจ วิวรรธนไกร0 0 0 0 (-1.21)14,551,5001.21% (-0.02)14,793,5001.23% (+1.23)0
19นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช0 0 0 0 (-0.64)7,730,8000.64% (+0.64)0 0
20กองทุนเปิด บัวแก้ว0 0 0 0 (-0.57)6,838,2000.57% 6,838,2000.57% (-0.18)8,984,8000.75%
21นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล0 0 0 0 (-0.53)6,325,0000.53% (+0.53)0 0
22นาย ปกรณ์ มงคลธาดา0 0 0 0 0 (-0.60)7,198,3000.60% (+0.60)0
23บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 0 0 0 (-0.55)6,644,7100.55% (+0.55)0
24กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ0 0 0 0 0 0 (-0.66)7,948,2000.66%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง