คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SCGP

บริษัท บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 0-2586-2894
โทรสาร 0-2586-3007
เว๊บไซต์ www.scgpackaging.com
ราคาหุ้น 54.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,292,682,557
No. ShareHolder (SCGP) วันที่ 08/04/21 วันที่ 10/02/21 วันที่ 19/10/20
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)3,095,882,66072.12% 3,095,882,66072.12% (+72.12)0
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด91,022,7782.12% (+0.76)58,341,5751.36% (+1.36)0
3บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด71,498,9001.67% 71,498,9001.67% (+1.67)0
4สำนักงานประกันสังคม44,872,3861.05% (+0.20)36,495,4860.85% (-0.56)59,850,4751.41%
5นาย ณรัฐ จิวาลัย33,750,1000.79% (+0.79)0 0
6นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล32,500,0000.76% (-0.10)37,001,0000.86% (+0.86)0
7NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC29,038,8190.68% 29,038,8190.68% (+0.68)0
8MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC17,220,0730.40% (+0.40)0 (-1.26)53,750,0001.26%
9บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,526,7000.36% (+0.36)0 0
10นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล14,200,0000.33% (-0.03)15,600,0000.36% (+0.36)0
11กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 (-0.89)38,045,2180.89% (+0.89)0
12น.ส. ธนวดี ตั้งสิทธิโชค0 (-0.41)17,500,0000.41% (+0.41)0
13กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 (-0.35)15,043,4610.35% (+0.35)0
14บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)0 0 (-68.81)2,926,752,66068.81%
15UBS SECURITIES PTE LTD0 0 (-1.97)83,594,3881.97%
16บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด0 0 (-1.68)71,498,9001.68%
17บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 (-1.02)43,595,7181.02%
18กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.46)19,399,2680.46%
19บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 (-0.37)15,886,8180.37%
20บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.34)14,430,0450.34%
21นางสาว กนกพร ศีตวรรัตน์0 0 (-0.34)14,291,0000.34%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง