คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SC

บริษัท บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2949-2000
โทรสาร 0-2949-2134
เว๊บไซต์ www.scasset.com
ราคาหุ้น 2.26
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,179,209,175
No. ShareHolder (SC) วันที่ 05/05/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. แพทองธาร ชินวัตร1,216,149,87029.10% 1,216,149,87029.10% 1,216,149,87029.10% 1,216,149,87029.10%
2น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์1,176,915,49528.16% 1,176,915,49528.16% 1,176,915,49528.16% (+28.16)0
3นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์201,234,3754.81% 201,234,3754.81% 201,234,3754.81% 201,234,3754.81%
4คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์117,109,8872.80% 117,109,8872.80% 117,109,8872.80% 117,109,8872.80%
5กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว116,104,5122.78% 116,104,5122.78% 116,104,5122.78% (-0.01)116,493,8122.79%
6นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์56,395,0161.35% 56,395,0161.35% 56,395,0161.35% 56,395,0161.35%
7กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล41,318,4250.99% 41,318,4250.99% 41,318,4250.99% 41,499,6250.99%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด40,193,9110.96% (-0.06)42,766,8551.02% (-0.69)71,271,1041.71% (+0.17)64,518,0261.54%
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2539,524,6750.95% 39,524,6750.95% 39,524,6750.95% (-0.08)43,074,0751.03%
10นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์39,085,8000.94% 39,085,8000.94% (+0.94)0 0
11นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์38,000,0000.91% (-0.23)47,800,0001.14% (+0.18)40,270,0000.96% (-0.14)46,000,0001.10%
12กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ37,516,2000.90% 37,516,2000.90% 37,516,2000.90% (-0.08)41,072,6000.98%
13กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ30,229,7370.72% 30,229,7370.72% 30,229,7370.72% (-0.01)30,362,3370.73%
14กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล28,583,9000.68% 28,583,9000.68% 28,583,9000.68% 28,583,9000.68%
15นาย วิทวัส พรกุล26,600,0000.64% 26,600,0000.64% (+0.11)22,000,0000.53% (+0.53)0
16กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ25,247,8750.60% 25,247,8750.60% 25,247,8750.60% (-0.09)28,737,5750.69%
17กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ22,489,6370.54% 22,489,6370.54% 22,489,6370.54% 22,537,5370.54%
18EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 (-0.58)24,341,3160.58% (-0.01)24,585,1160.59% (+0.59)0
19AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P0 0 (-1.03)43,168,8001.03% 43,168,8001.03%
20EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 0 (-0.54)22,412,5530.54% (-0.05)24,861,3530.59%
21น.ส. พินทองทา ชินวัตร0 0 0 (-28.16)1,176,915,49528.16%
22STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 (-0.52)21,754,2130.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง