ข้อมูลหุ้น SC

บริษัท บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2949-2000
โทรสาร 0-2949-2134
เว๊บไซต์ www.scasset.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน