คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SAUCE

บริษัท บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2703-4444
โทรสาร 0-2387-1163
เว๊บไซต์ www.gmsauce.com
ราคาหุ้น 25.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 359,995,710
No. ShareHolder (SAUCE) วันที่ 05/05/20 วันที่ 26/03/20 วันที่ 02/05/19 วันที่ 02/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ปริญญา วิญญรัตน์119,158,58033.10% 119,158,58033.10% 119,158,58033.10% 119,158,58033.10%
2นาย บัญชา วิญญรัตน์27,632,0007.68% 27,632,0007.68% 27,632,0007.68% 27,632,0007.68%
3นาย บัณฑิต วิญญรัตน์26,427,0207.34% 26,427,0207.34% 26,427,0207.34% 26,427,0207.34%
4นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์25,709,0007.14% 25,709,0007.14% 25,709,0007.14% 25,709,0007.14%
5น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์21,000,0005.83% 21,000,0005.83% 21,000,0005.83% 21,000,0005.83%
6นาง พรนภา วิญญรัตน์16,958,5704.71% 16,958,5704.71% 16,958,5704.71% 16,958,5704.71%
7น.ส. มาลี วิญญรัตน์14,004,5203.89% 14,004,5203.89% (+1.17)9,804,5202.72% 9,804,5202.72%
8น.ส. สุณี วิญญรัตน์13,066,5303.63% 13,066,5303.63% 13,066,5303.63% 13,066,5303.63%
9บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,464,3003.18% 11,464,3003.18% 11,464,3003.18% 11,464,3003.18%
10นาง จารุดา โพธิอินทะ5,665,1001.57% 5,665,1001.57% 5,665,1001.57% 5,665,1001.57%
11นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ4,876,8701.35% 4,876,8701.35% 4,876,8701.35% 4,876,8701.35%
12นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล4,874,5701.35% 4,874,5701.35% 4,874,5701.35% 4,874,5701.35%
13นาย ไกรวัล วิญญรัตน์4,858,5701.35% 4,858,5701.35% 4,858,5701.35% 4,858,5701.35%
14นาง วรรณี วิญญรัตน์4,858,5701.35% 4,858,5701.35% 4,858,5701.35% 4,858,5701.35%
15นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล4,200,0001.17% 4,200,0001.17% 4,200,0001.17% 4,200,0001.17%
16บริษัท กรีนสปอต จำกัด3,861,0001.07% 3,861,0001.07% 3,861,0001.07% 3,861,0001.07%
17น.ส. เนตรชนก สุวรรณชีพ3,650,0001.01% 3,650,0001.01% 3,650,0001.01% 3,650,0001.01%
18บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,579,5000.99% 3,579,5000.99% 3,579,5000.99% 3,579,5000.99%
19นาย เชิดชู โสภณพนิช2,921,4000.81% 2,921,4000.81% 2,921,4000.81% 2,921,4000.81%
20นาย โสตถิทัศน์ วิญญรัตน์2,705,0000.75% 2,705,0000.75% 2,705,0000.75% 2,705,0000.75%
21น.ส. วันเพ็ญ ก้านบัว2,400,0000.67% 2,400,0000.67% (+0.67)0 0
22บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด2,346,3000.65% 2,346,3000.65% 2,346,3000.65% 2,346,3000.65%
23นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ2,110,0000.59% 2,110,0000.59% 2,110,0000.59% 2,110,0000.59%
24นาย ปัชโชติ วิญญรัตน์1,900,4000.53% 1,900,4000.53% 1,900,4000.53% 1,900,4000.53%
25น.ส. มาลี วิญูญรัตน์0 0 (-1.17)4,200,0001.17% 4,200,0001.17%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง