คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SABINA

บริษัท บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 177 หมู่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ชัยนาท 17130
โทรศัพท์ 0-5643-7156-8, 0-2422-9400
โทรสาร 0-5643-7159, 0-2434-5911
เว๊บไซต์ www.sabina.co.th
ราคาหุ้น 20.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 347,470,893
No. ShareHolder (SABINA) วันที่ 27/08/20 วันที่ 06/03/20 วันที่ 08/06/20 วันที่ 27/04/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 27/08/19 วันที่ 21/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์161,157,00046.38% (+0.28)160,207,00046.10% (-0.28)161,157,00046.38% 161,157,00046.38% (+0.57)159,207,00045.81% 159,207,00045.81% (-28.78)259,207,00074.59%
2STATE STREET EUROPE LIMITED19,128,9745.50% (-1.17)23,176,5006.67% (+1.24)18,854,0745.43% (-0.84)21,781,9746.27% (-0.21)22,511,9006.48% (-0.05)22,701,0006.53% (+6.53)0
3นาย อัชดา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02%
4น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02%
5กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,997,9002.88% 9,997,9002.88% 9,997,9002.88% 9,997,9002.88% (+0.74)7,426,8002.14% (-0.74)9,997,9002.88% (+2.88)0
6กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล8,403,5002.42% 8,403,5002.42% 8,403,5002.42% 8,403,5002.42% (+0.75)5,786,6001.67% (-0.93)9,032,7002.60% (+2.60)0
7นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ7,803,8002.25% 7,803,8002.25% 7,803,8002.25% 7,803,8002.25% (-1.44)12,817,5003.69% (+1.44)7,803,8002.25% (-1.44)12,817,5003.69%
8นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร5,420,9001.56% 5,420,9001.56% 5,420,9001.56% 5,420,9001.56% 5,420,9001.56% 5,420,9001.56% (-0.21)6,152,4001.77%
9N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 14,178,1001.20% (-0.13)4,634,4001.33% (+0.13)4,187,2001.20% (-0.13)4,634,4001.33% 4,634,4001.33% 4,634,4001.33% (+1.33)0
10นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์3,900,0001.12% (+0.40)2,500,0000.72% (-0.31)3,590,0001.03% (+0.08)3,300,0000.95% (+0.95)0 0 0
11CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN FUND-CUSTODY3,464,3001.00% (+0.17)2,875,9000.83% (-0.17)3,464,3001.00% (+0.17)2,875,9000.83% (+0.83)0 0 0
12กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/253,272,4000.94% 3,272,4000.94% 3,272,4000.94% 3,272,4000.94% (+0.13)2,815,2000.81% (-0.13)3,272,4000.94% (+0.94)0
13กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ3,010,5000.87% 3,010,5000.87% 3,010,5000.87% 3,010,5000.87% (+0.25)2,163,5000.62% (-0.29)3,152,6000.91% (+0.91)0
14บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,758,2700.79% (-1.24)7,067,7502.03% (+1.21)2,857,8500.82% (-0.91)6,023,7501.73% (-1.17)10,087,0242.90% (+0.09)9,757,6002.81% (+2.81)0
15กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,332,5000.67% 2,332,5000.67% 2,332,5000.67% 2,332,5000.67% (+0.16)1,785,3000.51% (-0.16)2,332,5000.67% (+0.67)0
16กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 42,328,3000.67% 2,328,3000.67% 2,328,3000.67% 2,328,3000.67% (+0.08)2,060,1000.59% (-0.17)2,650,2000.76% (+0.76)0
17กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล2,170,6000.62% 2,170,6000.62% 2,170,6000.62% 2,170,6000.62% (+0.04)2,019,6000.58% 2,019,6000.58% (+0.58)0
18BBHISL NOMINEES LIMITED2,169,0000.62% 2,159,4000.62% 2,159,4000.62% 2,159,4000.62% (+0.62)0 0 0
19กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,105,5000.61% 2,105,5000.61% 2,105,5000.61% 2,105,5000.61% (+0.61)0 (-0.61)2,105,5000.61% (+0.61)0
20บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด2,052,3000.59% 2,052,3000.59% 2,052,3000.59% 2,052,3000.59% (+0.59)0 (-0.59)2,052,3000.59% (+0.59)0
21นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร1,825,0000.53% (-0.59)3,900,0001.12% 3,900,0001.12% 3,900,0001.12% (+0.16)3,343,1000.96% (-0.12)3,750,0001.08% (+1.08)0
22กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ1,757,9000.51% 1,757,9000.51% 1,757,9000.51% 1,757,9000.51% (+0.51)0 0 0
23มหาวิทยาลัยมหิดล0 0 (-1.07)3,720,0001.07% (-0.07)3,950,0001.14% (+1.14)0 0 0
24นาง วรรณี ทองลักษณ์0 0 0 0 (-4.03)14,001,0004.03% (+4.03)0 (-4.03)14,001,0004.03%
25THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 0 (-2.72)9,469,3002.72% (+2.72)0 0
26นาย พฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์0 0 0 0 (-2.47)8,565,9002.47% (+2.47)0 (-2.47)8,565,9002.47%
27SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-2.10)7,310,4002.10% (+2.10)0 0
28นาย สุรชัย เจียมสมาน0 0 0 0 (-1.84)6,376,9001.84% (+1.84)0 (-1.84)6,376,9001.84%
29JPMORGAN THAILAND FUND0 0 0 0 (-1.83)6,372,0001.83% (+1.83)0 0
30นาย นนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช0 0 0 0 (-1.44)5,013,7001.44% (+1.44)0 (-2.50)8,693,5002.50%
31นาย ชวนชัย เสียงสุคนธ์0 0 0 0 (-0.99)3,439,5000.99% (+0.99)0 (-0.99)3,439,5000.99%
32นาย สถาพร งามเรืองพงศ์0 0 0 0 0 (-0.96)3,338,7000.96% (+0.96)0
33กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์0 0 0 0 0 (-0.61)2,106,4000.61% (+0.61)0
ซาบีน่า ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)NCH -บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET45,675,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง