คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SABINA

บริษัท บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 177 หมู่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ชัยนาท 17130
โทรศัพท์ 0-5643-7156-8, 0-2422-9400
โทรสาร 0-5643-7159, 0-2434-5911
เว๊บไซต์ www.sabina.co.th
ราคาหุ้น 19.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 347,520,607
No. ShareHolder (SABINA) วันที่ 06/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 27/08/19 วันที่ 21/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์160,207,00046.10% (+0.29)159,207,00045.81% 159,207,00045.81% (-28.78)259,207,00074.59%
2STATE STREET EUROPE LIMITED23,176,5006.67% (+0.19)22,511,9006.48% (-0.05)22,701,0006.53% (+6.53)0
3นาย อัชดา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02%
4น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02%
5กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,997,9002.88% (+0.74)7,426,8002.14% (-0.74)9,997,9002.88% (+2.88)0
6กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล8,403,5002.42% (+0.75)5,786,6001.67% (-0.93)9,032,7002.60% (+2.60)0
7นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ7,803,8002.25% (-1.44)12,817,5003.69% (+1.44)7,803,8002.25% (-1.44)12,817,5003.69%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด7,067,7502.03% (-0.87)10,087,0242.90% (+0.09)9,757,6002.81% (+2.81)0
9นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร5,420,9001.56% 5,420,9001.56% 5,420,9001.56% (-0.21)6,152,4001.77%
10N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 14,634,4001.33% 4,634,4001.33% 4,634,4001.33% (+1.33)0
11นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร3,900,0001.12% (+0.16)3,343,1000.96% (-0.12)3,750,0001.08% (+1.08)0
12กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/253,272,4000.94% (+0.13)2,815,2000.81% (-0.13)3,272,4000.94% (+0.94)0
13กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ3,010,5000.87% (+0.25)2,163,5000.62% (-0.29)3,152,6000.91% (+0.91)0
14CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN FUND-CUSTODY2,875,9000.83% (+0.83)0 0 0
15นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์2,500,0000.72% (+0.72)0 0 0
16กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,332,5000.67% (+0.16)1,785,3000.51% (-0.16)2,332,5000.67% (+0.67)0
17กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 42,328,3000.67% (+0.08)2,060,1000.59% (-0.17)2,650,2000.76% (+0.76)0
18กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล2,170,6000.62% (+0.04)2,019,6000.58% 2,019,6000.58% (+0.58)0
19BBHISL NOMINEES LIMITED2,159,4000.62% (+0.62)0 0 0
20กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,105,5000.61% (+0.61)0 (-0.61)2,105,5000.61% (+0.61)0
21บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด2,052,3000.59% (+0.59)0 (-0.59)2,052,3000.59% (+0.59)0
22กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ1,757,9000.51% (+0.51)0 0 0
23นาง วรรณี ทองลักษณ์0 (-4.03)14,001,0004.03% (+4.03)0 (-4.03)14,001,0004.03%
24THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 (-2.72)9,469,3002.72% (+2.72)0 0
25นาย พฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์0 (-2.47)8,565,9002.47% (+2.47)0 (-2.47)8,565,9002.47%
26SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 (-2.10)7,310,4002.10% (+2.10)0 0
27นาย สุรชัย เจียมสมาน0 (-1.84)6,376,9001.84% (+1.84)0 (-1.84)6,376,9001.84%
28JPMORGAN THAILAND FUND0 (-1.83)6,372,0001.83% (+1.83)0 0
29นาย นนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช0 (-1.44)5,013,7001.44% (+1.44)0 (-2.50)8,693,5002.50%
30นาย ชวนชัย เสียงสุคนธ์0 (-0.99)3,439,5000.99% (+0.99)0 (-0.99)3,439,5000.99%
31นาย สถาพร งามเรืองพงศ์0 0 (-0.96)3,338,7000.96% (+0.96)0
32กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์0 0 (-0.61)2,106,4000.61% (+0.61)0
ซาบีน่า ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)NCH -บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET29,925,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง