คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SABINA

บริษัท บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 177 หมู่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ชัยนาท 17130
โทรศัพท์ 0-5643-7156-8, 0-2422-9400
โทรสาร 0-5643-7159, 0-2434-5911
เว๊บไซต์ www.sabina.co.th
ราคาหุ้น 19.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 347,470,893
No. ShareHolder (SABINA) วันที่ 07/05/21 วันที่ 05/03/21 วันที่ 27/08/20 วันที่ 08/06/20 วันที่ 27/04/20 วันที่ 06/03/20 วันที่ 27/08/19 วันที่ 08/05/19 วันที่ 21/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์161,157,00046.38% 161,157,00046.38% 161,157,00046.38% 161,157,00046.38% 161,157,00046.38% (+0.28)160,207,00046.10% (+0.29)159,207,00045.81% 159,207,00045.81% (-28.78)259,207,00074.59%
2นาย อัชดา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02%
3น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02%
4กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,997,9002.88% 9,997,9002.88% 9,997,9002.88% 9,997,9002.88% 9,997,9002.88% 9,997,9002.88% 9,997,9002.88% (+0.74)7,426,8002.14% (+2.14)0
5กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล9,182,6002.64% 9,182,6002.64% (+0.22)8,403,5002.42% 8,403,5002.42% 8,403,5002.42% 8,403,5002.42% (-0.18)9,032,7002.60% (+0.93)5,786,6001.67% (+1.67)0
6นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ7,415,8002.13% (-0.12)7,803,8002.25% 7,803,8002.25% 7,803,8002.25% 7,803,8002.25% 7,803,8002.25% 7,803,8002.25% (-1.44)12,817,5003.69% 12,817,5003.69%
7นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร5,463,9001.57% 5,443,9001.57% (+0.01)5,420,9001.56% 5,420,9001.56% 5,420,9001.56% 5,420,9001.56% 5,420,9001.56% 5,420,9001.56% (-0.21)6,152,4001.77%
8STATE STREET EUROPE LIMITED5,238,1261.51% (-2.23)12,993,0003.74% (-1.76)19,128,9745.50% (+0.07)18,854,0745.43% (-0.84)21,781,9746.27% (-0.40)23,176,5006.67% (+0.14)22,701,0006.53% (+0.05)22,511,9006.48% (+6.48)0
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,933,3001.42% (+0.20)4,236,0001.22% (+0.43)2,758,2700.79% (-0.03)2,857,8500.82% (-0.91)6,023,7501.73% (-0.30)7,067,7502.03% (-0.78)9,757,6002.81% (-0.09)10,087,0242.90% (+2.90)0
10CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN FUND-CUSTODY4,406,3001.27% (+1.27)0 (-1.00)3,464,3001.00% 3,464,3001.00% (+0.17)2,875,9000.83% 2,875,9000.83% (+0.83)0 0 0
11N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 (-1.30)4,513,7001.30% (+0.10)4,178,1001.20% 4,187,2001.20% (-0.13)4,634,4001.33% 4,634,4001.33% 4,634,4001.33% 4,634,4001.33% (+1.33)0
12นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์0 0 (-1.12)3,900,0001.12% (+0.09)3,590,0001.03% (+0.08)3,300,0000.95% (+0.23)2,500,0000.72% (+0.72)0 0 0
13กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 0 (-0.94)3,272,4000.94% 3,272,4000.94% 3,272,4000.94% 3,272,4000.94% 3,272,4000.94% (+0.13)2,815,2000.81% (+0.81)0
14กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.87)3,010,5000.87% 3,010,5000.87% 3,010,5000.87% 3,010,5000.87% (-0.04)3,152,6000.91% (+0.29)2,163,5000.62% (+0.62)0
15กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.67)2,332,5000.67% 2,332,5000.67% 2,332,5000.67% 2,332,5000.67% 2,332,5000.67% (+0.16)1,785,3000.51% (+0.51)0
16กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 40 0 (-0.67)2,328,3000.67% 2,328,3000.67% 2,328,3000.67% 2,328,3000.67% (-0.09)2,650,2000.76% (+0.17)2,060,1000.59% (+0.59)0
17กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล0 0 (-0.62)2,170,6000.62% 2,170,6000.62% 2,170,6000.62% 2,170,6000.62% (+0.04)2,019,6000.58% 2,019,6000.58% (+0.58)0
18BBHISL NOMINEES LIMITED0 0 (-0.62)2,169,0000.62% 2,159,4000.62% 2,159,4000.62% 2,159,4000.62% (+0.62)0 0 0
19กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.61)2,105,5000.61% 2,105,5000.61% 2,105,5000.61% 2,105,5000.61% 2,105,5000.61% (+0.61)0 0
20บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด0 0 (-0.59)2,052,3000.59% 2,052,3000.59% 2,052,3000.59% 2,052,3000.59% 2,052,3000.59% (+0.59)0 0
21นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร0 0 (-0.53)1,825,0000.53% (-0.59)3,900,0001.12% 3,900,0001.12% 3,900,0001.12% (+0.04)3,750,0001.08% (+0.12)3,343,1000.96% (+0.96)0
22กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ0 0 (-0.51)1,757,9000.51% 1,757,9000.51% 1,757,9000.51% 1,757,9000.51% (+0.51)0 0 0
23มหาวิทยาลัยมหิดล0 0 0 (-1.07)3,720,0001.07% (-0.07)3,950,0001.14% (+1.14)0 0 0 0
24นาย สถาพร งามเรืองพงศ์0 0 0 0 0 0 (-0.96)3,338,7000.96% (+0.96)0 0
25กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์0 0 0 0 0 0 (-0.61)2,106,4000.61% (+0.61)0 0
26นาง วรรณี ทองลักษณ์0 0 0 0 0 0 0 (-4.03)14,001,0004.03% 14,001,0004.03%
27THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 0 0 0 0 (-2.72)9,469,3002.72% (+2.72)0
28นาย พฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์0 0 0 0 0 0 0 (-2.47)8,565,9002.47% 8,565,9002.47%
29SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 0 (-2.10)7,310,4002.10% (+2.10)0
30นาย สุรชัย เจียมสมาน0 0 0 0 0 0 0 (-1.84)6,376,9001.84% 6,376,9001.84%
31JPMORGAN THAILAND FUND0 0 0 0 0 0 0 (-1.83)6,372,0001.83% (+1.83)0
32นาย นนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช0 0 0 0 0 0 0 (-1.44)5,013,7001.44% (-1.06)8,693,5002.50%
33นาย ชวนชัย เสียงสุคนธ์0 0 0 0 0 0 0 (-0.99)3,439,5000.99% 3,439,5000.99%
ซาบีน่า ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)NCH -บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET72,975,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง