คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น S11

บริษัท บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ 0-2790-0888 , 0-2022-8888
โทรสาร 0-2158-7948
เว๊บไซต์ http://www.sgroup.co.th
ราคาหุ้น 6.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 613,052,026
No. ShareHolder (S11) วันที่ 25/11/21 วันที่ 16/04/21 วันที่ 02/03/21 วันที่ 26/11/20 วันที่ 16/04/20 วันที่ 28/08/19 วันที่ 18/04/19 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด173,984,16528.38% 173,984,16528.38% 173,984,16528.38% 173,984,16528.38% 173,984,16528.38% 173,984,16528.38% 173,984,16528.38% 173,984,16528.38%
2BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE100,000,00016.31% 100,000,00016.31% 100,000,00016.31% (-0.49)103,000,00016.80% 103,000,00016.80% 103,000,00016.80% 103,000,00016.80% 103,000,00016.80%
3นาย ศิรวัตร หวั่งหลี55,310,0009.02% 55,310,0009.02% 55,310,0009.02% 55,310,0009.02% 55,310,0009.02% 55,300,0009.02% 55,300,0009.02% 55,300,0009.02%
4UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED38,753,6006.32% (-0.16)39,744,7006.48% 39,744,7006.48% 39,744,7006.48% (-0.05)40,040,1006.53% 40,035,8006.53% 40,035,8006.53% 40,010,4006.53%
5MR. LIAU KIM SAN JEREMY28,379,0004.63% 28,379,0004.63% 28,379,0004.63% 28,379,0004.63% 28,379,0004.63% 28,379,0004.63% 28,379,0004.63% 28,379,0004.63%
6MISS JUNRI SUGIURA14,558,0002.37% 14,558,0002.37% 14,558,0002.37% 14,558,0002.37% 14,558,0002.37% 14,558,0002.37% 14,558,0002.37% 14,558,0002.37%
7CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH12,808,8632.09% 12,808,8632.09% (-0.05)13,114,3632.14% (-0.38)15,426,8632.52% 15,426,8632.52% (+1.28)7,622,1501.24% (-0.43)10,255,4501.67% 10,255,4501.67%
8นาย สมยศ สุธีรพรชัย11,491,2001.87% (-0.33)13,491,2002.20% 13,491,2002.20% 13,491,2002.20% 13,491,2002.20% 13,482,2002.20% 13,482,2002.20% 13,482,2002.20%
9นาย สามารถ จิระดำรง11,400,0781.86% 11,386,9451.86% 11,374,1901.86% (+0.01)11,360,9541.85% 11,329,2601.85% (+0.01)11,294,2861.84% 11,274,6131.84% (+0.01)11,214,6671.83%
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8,013,6831.31% (-0.15)8,921,8831.46% (-0.01)9,010,2831.47% (+0.11)8,364,2831.36% (-0.28)10,029,3441.64% (+0.73)5,589,6440.91% (+0.02)5,476,7440.89% (-0.09)6,011,9440.98%
11นาย ทศพล แววมณีวรรณ0 0 0 (-1.31)8,002,0001.31% (-0.01)8,080,0001.32% (-0.01)8,157,8001.33% (+0.02)8,000,2001.31% (+0.02)7,900,0001.29%
12นาง จิตราภรณ์ หวั่งหลี0 0 0 (-0.94)5,732,5000.94% 5,732,5000.94% 5,732,5000.94% 5,732,5000.94% 5,732,5000.94%
13MISS BOON CHIA PEI0 0 0 (-0.82)5,000,0000.82% 5,000,0000.82% 5,000,0000.82% 5,000,0000.82% 5,000,0000.82%
14นาย ดรากร พิมลภัทรกุล0 0 0 (-0.70)4,282,3000.70% (+0.70)0 0 0 0
15นาง พิชญา พูลลาภ0 0 0 (-0.65)3,977,7000.65% (+0.06)3,633,0000.59% 3,633,0000.59% 3,633,0000.59% 3,633,0000.59%
16นาย อนุรักษ์ บุญแสวง0 0 0 (-0.61)3,724,0000.61% (+0.61)0 0 0 0
17นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ0 0 0 (-0.57)3,505,1000.57% (+0.57)0 0 0 0
18นาย สุชาติ โกศลสมบัติ0 0 0 (-0.53)3,227,9330.53% 3,220,1710.53% (+0.03)3,092,9250.50% 3,089,8110.50% (+0.50)0
19นาง วรรณา ไหลเจริญวงศ์0 0 0 (-0.53)3,225,4250.53% (+0.01)3,209,9000.52% 3,189,6870.52% 3,184,0000.52% (+0.52)0
20นาย โรจน์ทวี ศิริจันทร์0 0 0 (-0.51)3,105,9000.51% (+0.51)0 0 0 0
21BANK OF SINGAPORE LIMITED0 0 0 0 0 (-1.27)7,804,7131.27% 7,804,7131.27% 7,804,7131.27%
22นาง ช่อฟ้า พูลผล0 0 0 0 0 (-0.83)5,064,1000.83% (+0.83)0 0
23นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ0 0 0 0 0 (-0.75)4,610,6000.75% (-0.15)5,498,4000.90% (-0.22)6,841,2001.12%
24น.ส. วรรณา ไหลเจริญวงศ์0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)3,166,0480.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง