คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ROBINS

บริษัท บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2169-2500
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://robins.listedcompany.com
ราคาหุ้น 59.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,110,496,072
No. ShareHolder (ROBINS) วันที่ 13/08/19 วันที่ 11/03/19 วันที่ 06/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด308,162,66027.75% 308,162,66027.75% 308,162,66027.75%
2บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด289,645,48826.08% 289,645,48826.08% 289,645,48826.08%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด72,225,4136.50% (-0.58)78,615,3437.08% (+0.99)67,634,6646.09%
4สำนักงานประกันสังคม53,026,7004.77% 53,026,7004.77% (+0.69)45,289,0004.08%
5นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์26,615,9962.40% 26,615,9962.40% 26,605,9962.40%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED16,842,8951.52% (+0.11)15,713,1441.41% (+1.41)0
7DBS BANK LTD15,570,5001.40% (+0.05)15,000,0001.35% (+0.36)11,000,0000.99%
8CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH14,988,5651.35% (+0.19)12,879,5651.16% (-0.36)16,879,5651.52%
9VIELLA ASSETS LTD.14,578,6771.31% 14,578,6771.31% 14,578,6771.31%
10STATE STREET EUROPE LIMITED11,553,2621.04% (+0.12)10,210,1450.92% (-0.04)10,650,4310.96%
11UBS AG SINGAPORE BRANCH10,000,0000.90% (-0.08)10,918,8680.98% (+0.08)10,000,0000.90%
12กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล9,351,4000.84% (-0.35)13,163,4001.19% (-0.15)14,935,3001.34%
13CACEIS BANK8,193,8940.74% 8,193,8940.74% 8,193,8940.74%
14MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC5,635,6000.51% 5,635,6000.51% 5,627,4000.51%
15กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 (-0.61)6,748,7000.61% (-0.01)6,841,6000.62%
16กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.83)9,188,4000.83%
17CHASE NOMINEES LIMITED0 0 (-0.71)7,863,6260.71%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง