ข้อมูลหุ้น RCL

บริษัท บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 30, 127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2296-1096, 0-2296-1093
โทรสาร 0-2296-1098
เว๊บไซต์ http://www.rclgroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน