คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น RBF

บริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2946-6813-7
โทรสาร 0-2183-5710
เว๊บไซต์ https://www.rbfoodsupply.co.th
ราคาหุ้น 18.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,000,111,511
No. ShareHolder (RBF) วันที่ 12/03/21 วันที่ 29/06/20 วันที่ 17/04/20 วันที่ 10/03/20 วันที่ 18/10/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ556,031,00027.80% 556,031,00027.80% 556,031,00027.80% (-1.13)578,531,00028.93% 578,531,00028.93%
2นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ556,030,90027.80% 556,030,90027.80% 556,030,90027.80% (-1.13)578,530,90028.93% (+28.93)0
3พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01%
4พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด110,289,0095.51% (-0.86)127,406,1576.37% (-2.39)175,141,9008.76% (+1.42)146,734,8007.34% (+7.34)0
6SAN-EI GEN F.F.I., INC.60,000,0003.00% 60,000,0003.00% 60,000,0003.00% (+2.25)15,000,0000.75% (+0.75)0
7กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3015,745,5000.79% (+0.79)0 0 0 0
8นาย พะเนียง พงษธา14,033,7000.70% (+0.70)0 0 0 0
9นาย ชาย มโนภาส12,280,0000.61% (-0.30)18,280,0000.91% (+0.28)12,680,0000.63% (+0.08)11,000,0000.55% (+0.55)0
10นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล10,790,0000.54% (+0.54)0 0 0 0
11บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.06)21,107,2001.06% (+0.21)16,987,2000.85% (+0.85)0 0
12กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.71)14,177,9000.71% (-0.10)16,216,8000.81% (+0.81)0
13กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 0 (-0.70)13,965,0000.70% (+0.03)13,302,9000.67% (+0.67)0
14นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ0 0 (-0.52)10,400,0000.52% (+0.52)0 0
15นาย ปรัชญา เตียวเจริญ0 0 0 (-0.53)10,555,5000.53% (+0.53)0
16นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล0 0 0 (-0.51)10,237,5000.51% (+0.51)0
17ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ0 0 0 0 (-28.93)578,530,90028.93%
18San-Ei Gen F.F.I. Inc.0 0 0 0 (-0.75)15,000,0000.75%
19กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 0 0 (-0.46)9,226,5000.46%
20UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED A/C CLIEN0 0 0 0 (-0.45)9,000,0000.45%
21บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.42)8,425,0000.42%
22กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นทุน0 0 0 0 (-0.37)7,389,7000.37%
23นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช0 0 0 0 (-0.36)7,156,1000.36%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง