ข้อมูลหุ้น RBF

บริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2946-6813-7
โทรสาร -
เว๊บไซต์ https://www.rbfoodsupply.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน