คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น QTC

บริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2379-3089-92
โทรสาร 0-2379-3097
เว๊บไซต์ www.qtc-energy.com
ราคาหุ้น 5.55
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 341,185,819
No. ShareHolder (QTC) วันที่ 01/03/21 วันที่ 01/07/20 วันที่ 15/04/20 วันที่ 24/05/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 09/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน53,532,05515.69% (+2.97)43,389,20012.72% 43,389,20012.72% (+6.27)22,000,0006.45% 22,000,0006.45% 22,000,0006.45%
2นาย อภิชาติ สระมูล42,501,00012.46% 42,501,00012.46% (+12.46)0 0 0 0
3MR. LITSAMY LATSAVONG42,500,00012.46% 42,500,00012.46% 42,500,00012.46% 42,500,00012.46% 42,500,00012.46% (+12.46)0
4MR. Phoukhaokham Pravoraxay40,000,00011.73% 40,000,00011.73% 40,000,00011.73% 40,000,00011.73% 40,000,00011.73% 40,000,00011.73%
5นาย ธีรพล นพรัมภา20,000,0005.86% 20,000,0005.86% 20,000,0005.86% (+5.86)0 0 0
6บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)17,019,7024.99% 17,019,7024.99% 17,019,7024.99% 17,019,7024.99% 17,019,7024.99% 17,019,7024.99%
7นาย วิชัย วชิรพงศ์12,414,0003.64% 12,414,0003.64% 12,414,0003.64% (-0.58)14,395,9004.22% 14,395,9004.22% 14,395,9004.22%
8น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ12,340,0003.62% 12,340,0003.62% (+1.10)8,605,7002.52% (+2.52)0 (-0.75)2,553,9000.75% (+0.75)0
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด11,172,5003.28% (+0.06)10,998,6003.22% (-0.02)11,036,1003.24% (-0.09)11,367,8523.33% 11,357,4523.33% (-0.30)12,372,4523.63%
10นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์9,000,0002.64% 9,000,0002.64% 9,000,0002.64% 9,000,0002.64% 9,000,0002.64% 9,000,0002.64%
11B.I.C.(CAMBODIA) BANK PLC.0 (-5.86)20,000,0005.86% 20,000,0005.86% (+5.86)0 0 0
12นาย ถิรเดช จิระประกอบชัย0 (-2.04)6,970,4002.04% (+0.05)6,771,7001.99% (+1.35)2,185,6000.64% (+0.64)0 0
13น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง0 (-2.02)6,875,9562.02% (-0.05)7,052,9562.07% (-1.23)11,246,3003.30% (+0.01)11,205,5003.29% (+0.67)8,927,4002.62%
14บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด0 (-1.14)3,890,7731.14% 3,890,7731.14% 3,890,7731.14% 3,890,7731.14% 3,890,7731.14%
15นาย เทอดทรงชัย พุทธิศรี0 (-0.88)3,000,0000.88% 3,000,0000.88% 3,000,0000.88% 3,000,0000.88% (+0.88)0
16น.ส. วรรณี บุญยสิริวัฒน์0 (-0.77)2,628,9000.77% 2,633,9000.77% 2,633,9000.77% 2,633,9000.77% 2,633,9000.77%
17นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส0 (-0.77)2,610,0000.77% 2,610,0000.77% (+0.77)0 0 0
18น.ส. แคทรียา บีเวอร์0 (-0.73)2,477,9440.73% (+0.14)2,006,3440.59% (-7.34)27,051,3007.93% 27,051,3007.93% 27,051,3007.93%
19นาย ปรีดี งามสันติกุล0 (-0.72)2,450,0000.72% 2,450,0000.72% 2,450,0000.72% 2,450,0000.72% (+0.72)0
20นาง พรภิญโญ งามสันติกุล0 0 (-12.46)42,501,50012.46% (+12.46)0 0 0
21นาย นพชา ชื่นประเสริฐวงศ์0 0 (-0.82)2,794,3000.82% (+0.82)0 0 0
22MR. PHOUKHAOKA MATHOUCHAN0 0 0 (-12.46)42,500,00012.46% (+12.46)0 0
23นาย พิริยะ ธานีรณานนท์0 0 0 (-5.86)20,000,0005.86% (+5.86)0 0
24VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT0 0 0 (-3.95)13,457,3443.95% 13,457,3443.95% (+3.95)0
25นาย สันติ ปิยะทัต0 0 0 (-1.82)6,200,0001.82% 6,200,0001.82% (-0.01)6,250,0001.83%
26พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ0 0 0 (-1.78)6,073,8561.78% 6,073,8561.78% (+1.78)0
27น.ส. พิมพิลา จังพานิช0 0 0 (-1.50)5,130,2001.50% (-0.01)5,140,2001.51% (+0.04)5,000,0001.47%
28นาย วิชาญ วชิรพงศ์0 0 0 (-1.02)3,468,9001.02% (-0.24)4,308,9001.26% (-0.28)5,265,4001.54%
29นาย วิโรจน์ นูคำดี0 0 0 (-0.59)2,019,0000.59% 2,019,0000.59% (+0.59)0
30นาย ดีน ยัง จุลธุระ0 0 0 (-0.59)2,000,0000.59% 2,000,0000.59% 2,000,0000.59%
31MR. CHANTHANOME PHOMMANY0 0 0 0 (-12.46)42,500,00012.46% 42,500,00012.46%
32นาย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์0 0 0 0 (-5.86)20,000,0005.86% 20,000,0005.86%
33MR. THATNAKHONE THAMMAVONG0 0 0 0 0 (-12.46)42,500,00012.46%
34UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED0 0 0 0 0 (-5.57)19,000,0005.57%
35บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 0 0 0 (-1.06)3,599,1001.06%
36นาย พีรณัฏฐ์ ตันติพจน์0 0 0 0 0 (-0.88)3,000,0000.88%
37น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี0 0 0 0 0 (-0.62)2,107,2000.62%
38นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง0 0 0 0 0 (-0.59)2,000,0000.59%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง