คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น QTC

บริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2379-3089-92
โทรสาร 0-2379-3097
เว๊บไซต์ www.qtc-energy.com
ราคาหุ้น 4.36
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 341,110,063
No. ShareHolder (QTC) วันที่ 15/04/20 วันที่ 08/03/19 วันที่ 24/05/19 วันที่ 09/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน43,389,20012.72% (+6.27)22,000,0006.45% 22,000,0006.45% 22,000,0006.45%
2นาง พรภิญโญ งามสันติกุล42,501,50012.46% (+12.46)0 0 0
3MR. LITSAMY LATSAVONG42,500,00012.46% 42,500,00012.46% 42,500,00012.46% (+12.46)0
4MR. Phoukhaokham Pravoraxay40,000,00011.73% 40,000,00011.73% 40,000,00011.73% 40,000,00011.73%
5นาย ธีรพล นพรัมภา20,000,0005.86% (+5.86)0 0 0
6B.I.C.(CAMBODIA) BANK PLC.20,000,0005.86% (+5.86)0 0 0
7บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)17,019,7024.99% 17,019,7024.99% 17,019,7024.99% 17,019,7024.99%
8นาย วิชัย วชิรพงศ์12,414,0003.64% (-0.58)14,395,9004.22% 14,395,9004.22% 14,395,9004.22%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด11,036,1003.24% (-0.09)11,357,4523.33% 11,367,8523.33% (-0.30)12,372,4523.63%
10นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์9,000,0002.64% 9,000,0002.64% 9,000,0002.64% 9,000,0002.64%
11น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ8,605,7002.52% (+1.77)2,553,9000.75% (+0.75)0 0
12น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง7,052,9562.07% (-1.22)11,205,5003.29% (-0.01)11,246,3003.30% (+0.68)8,927,4002.62%
13นาย ถิรเดช จิระประกอบชัย6,771,7001.99% (+1.99)0 (-0.64)2,185,6000.64% (+0.64)0
14บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด3,890,7731.14% 3,890,7731.14% 3,890,7731.14% 3,890,7731.14%
15นาย เทอดทรงชัย พุทธิศรี3,000,0000.88% 3,000,0000.88% 3,000,0000.88% (+0.88)0
16นาย นพชา ชื่นประเสริฐวงศ์2,794,3000.82% (+0.82)0 0 0
17น.ส. วรรณี บุญยสิริวัฒน์2,633,9000.77% 2,633,9000.77% 2,633,9000.77% 2,633,9000.77%
18นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส2,610,0000.77% (+0.77)0 0 0
19นาย ปรีดี งามสันติกุล2,450,0000.72% 2,450,0000.72% 2,450,0000.72% (+0.72)0
20น.ส. แคทรียา บีเวอร์2,006,3440.59% (-7.34)27,051,3007.93% 27,051,3007.93% 27,051,3007.93%
21MR. CHANTHANOME PHOMMANY0 (-12.46)42,500,00012.46% (+12.46)0 (-12.46)42,500,00012.46%
22นาย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์0 (-5.86)20,000,0005.86% (+5.86)0 (-5.86)20,000,0005.86%
23VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT0 (-3.95)13,457,3443.95% 13,457,3443.95% (+3.95)0
24นาย สันติ ปิยะทัต0 (-1.82)6,200,0001.82% 6,200,0001.82% (-0.01)6,250,0001.83%
25พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ0 (-1.78)6,073,8561.78% 6,073,8561.78% (+1.78)0
26น.ส. พิมพิลา จังพานิช0 (-1.51)5,140,2001.51% (+0.01)5,130,2001.50% (+0.03)5,000,0001.47%
27นาย วิชาญ วชิรพงศ์0 (-1.26)4,308,9001.26% (+0.24)3,468,9001.02% (-0.52)5,265,4001.54%
28นาย วิโรจน์ นูคำดี0 (-0.59)2,019,0000.59% 2,019,0000.59% (+0.59)0
29นาย ดีน ยัง จุลธุระ0 (-0.59)2,000,0000.59% 2,000,0000.59% 2,000,0000.59%
30MR. PHOUKHAOKA MATHOUCHAN0 0 (-12.46)42,500,00012.46% (+12.46)0
31นาย พิริยะ ธานีรณานนท์0 0 (-5.86)20,000,0005.86% (+5.86)0
32MR. THATNAKHONE THAMMAVONG0 0 0 (-12.46)42,500,00012.46%
33UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED0 0 0 (-5.57)19,000,0005.57%
34บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 0 (-1.06)3,599,1001.06%
35นาย พีรณัฏฐ์ ตันติพจน์0 0 0 (-0.88)3,000,0000.88%
36น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี0 0 0 (-0.62)2,107,2000.62%
37นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง0 0 0 (-0.59)2,000,0000.59%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง