คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น QHPF

บริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ ชั้น 14 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร, เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2286-3484, 0-2679-2155
โทรสาร 0-2286-3585, 0-2679-2150
เว๊บไซต์ www.lhfund.co.th
ราคาหุ้น 9.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 797,007,015
No. ShareHolder (QHPF) วันที่ 09/03/21 วันที่ 09/09/20 วันที่ 09/07/20 วันที่ 23/04/20 วันที่ 27/02/20 วันที่ 18/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) COMPANY LIMITED204,512,00025.66% 204,512,00025.66% 204,512,00025.66% 204,512,00025.66% 204,512,00025.66% (+25.66)0
2บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)79,560,1009.98% (+9.98)0 0 0 0 0
3บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)38,688,9004.85% 38,688,9004.85% 38,688,9004.85% 38,688,9004.85% 38,688,9004.85% (+2.91)15,447,2001.94%
4บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)29,249,0003.67% 29,249,0003.67% 29,249,0003.67% 29,249,0003.67% 29,249,0003.67% 29,249,0003.67%
5กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์15,224,5001.91% (-0.96)22,837,8002.87% (+2.87)0 0 0 0
6บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)10,000,0001.25% 10,000,0001.25% (+1.25)0 0 0 0
7บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,650,0001.21% (+0.13)8,600,0001.08% (-0.15)9,780,3001.23% (+0.15)8,600,0001.08% 8,600,0001.08% 8,600,0001.08%
8Miss Sirinuch Tharmapornpilas9,144,9001.15% (+0.08)8,565,9001.07% (+1.07)0 0 0 0
9KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND8,849,8591.11% (-0.15)10,021,8591.26% (-0.18)11,473,5591.44% 11,473,5591.44% 11,473,5591.44% (+1.44)0
10มหาวิทยาลัยมหิดล8,078,3001.01% (+1.01)0 0 0 0 0
11บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)0 (-9.98)79,509,9009.98% 79,509,9009.98% (+0.03)79,278,5009.95% (+0.18)77,861,5009.77% (-0.11)78,731,5009.88%
12กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 (-1.15)9,168,2001.15% (-0.11)10,043,4001.26% 10,043,4001.26% 10,043,4001.26% (-0.08)10,698,3001.34%
13กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์0 0 (-2.87)22,837,8002.87% 22,837,8002.87% (-0.01)22,937,8002.88% (-0.34)25,630,7003.22%
14STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-1.12)8,937,4001.12% (-0.02)9,097,0001.14% 9,097,0001.14% (+1.14)0
15น.ส. ศิรินุช ธรรมาภรณ์พิลาศ0 0 (-1.09)8,665,7001.09% (+1.09)0 0 0
16PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 (-1.13)8,974,8001.13% 8,974,8001.13% (+1.13)0
17บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-25.66)204,512,00025.66%
18กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 40 0 0 0 0 (-3.23)25,743,7003.23%
19CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 (-1.83)14,582,4001.83%
20บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 0 0 0 0 (-1.65)13,117,3001.65%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง