คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PTT

บริษัท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2000
โทรสาร 0-2537-3498-9
เว๊บไซต์ http://www.pttplc.com
ราคาหุ้น 35.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 28,563,599,589
No. ShareHolder (PTT) วันที่ 29/05/20 วันที่ 05/03/20 วันที่ 07/03/19 วันที่ 11/10/19 วันที่ 12/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1กระทรวงการคลัง14,598,855,75051.11% 14,598,855,75051.11% 14,598,855,75051.11% 14,598,855,75051.11% 14,598,855,75051.11%
2กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08%
3กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,462,447,9985.12% (-0.58)1,626,984,2665.70% (-1.56)2,073,795,2737.26% (+1.12)1,753,600,9966.14% (-1.55)2,196,575,5867.69%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED572,602,1032.00% (-0.01)574,512,6402.01% (+0.02)568,711,9591.99% (-0.01)571,786,2702.00% (+0.08)547,412,4511.92%
6สำนักงานประกันสังคม538,355,2001.88% (+0.46)407,006,8001.42% (-0.01)409,174,1001.43% (+0.10)379,125,7001.33% (-0.04)391,204,1001.37%
7STATE STREET EUROPE LIMITED387,927,4951.36% 388,736,5821.36% (-0.23)455,455,4681.59% (+0.09)427,539,7741.50% (-0.50)572,054,5282.00%
8ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด366,396,5001.28% (+0.03)357,396,5001.25% (+1.25)0 0 0
9GIC PRIVATE LIMITED218,951,4000.77% (+0.18)169,270,5000.59% (-0.25)240,433,2000.84% (-0.05)255,514,2000.89% (+0.06)235,759,2000.83%
10THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED193,355,4000.68% 194,889,1000.68% (-0.20)251,746,6500.88% (+0.10)222,130,5000.78% (-0.14)263,758,0930.92%
11สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด183,871,8000.64% (+0.03)173,484,7000.61% (+0.61)0 0 0
12THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 0 (-0.81)230,588,5520.81% (+0.81)0
13สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด0 0 0 (-0.53)152,629,5000.53% (+0.53)0
14N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 0 (-0.64)182,479,9000.64%
15BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.55)156,147,9320.55%
16SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.52)147,761,9760.52%
ปตท. ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)PTTEP -บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)SET220,946,707,665
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)PTTGC -บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)SET91,909,119,116
3บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)GPSC -บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET40,841,799,444
4บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)TOP -บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)SET36,695,718,250
5บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)IRPC -บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)SET20,601,152,152
6บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)TIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET1,968,000,000
7บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)BAFS -บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET949,500,000
Total413,911,996,627
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง