คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PSH

บริษัท บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2080-1739
โทรสาร 0-2080-1700
เว๊บไซต์ http://www.psh.co.th
ราคาหุ้น 14.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,188,557,605
No. ShareHolder (PSH) วันที่ 26/08/19 วันที่ 12/03/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,314,009,98660.04% 1,314,009,98660.04% 1,314,009,98660.04%
2สำนักงานประกันสังคม98,743,2004.51% (-0.02)99,193,2004.53% (+0.13)96,221,9004.40%
3น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88%
4นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88%
5น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์85,000,0003.88% (+3.88)0 0
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด70,337,9423.21% (+1.21)43,816,9132.00% (-0.03)44,368,5082.03%
7นาง รัตนา พรมสวัสดิ์42,425,7231.94% 42,423,6911.94% 42,422,5751.94%
8STATE STREET EUROPE LIMITED25,420,8681.16% (+0.25)19,959,6440.91% (-0.19)24,178,3021.10%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED19,998,7520.91% (+0.10)17,834,4520.81% (+0.15)14,383,5000.66%
10นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย13,050,0000.60% (+0.01)12,950,0000.59% (+0.01)12,710,0000.58%
11นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์13,000,0000.59% 13,000,0000.59% 13,000,0000.59%
12น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์13,000,0000.59% 13,000,0000.59% 13,000,0000.59%
13นาย จำลอง พรมสวัสดิ์12,900,0000.59% (+0.01)12,700,0000.58% (+0.01)12,570,0000.57%
14ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์0 (-3.88)85,000,0003.88% 85,000,0003.88%
15บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 (-0.57)12,566,0000.57% (+0.57)0
16กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.57)12,409,3000.57% (+0.03)11,723,0000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง