คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PSH

บริษัท บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2080-1739
โทรสาร 0-2080-1700
เว๊บไซต์ http://www.psh.co.th
ราคาหุ้น 14.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,188,593,724
No. ShareHolder (PSH) วันที่ 30/08/21 วันที่ 12/03/21 วันที่ 26/08/20 วันที่ 29/05/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 26/08/19 วันที่ 12/03/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,318,190,00060.23% 1,318,190,00060.23% (+0.19)1,314,009,98660.04% 1,314,009,98660.04% 1,314,009,98660.04% 1,314,009,98660.04% 1,314,009,98660.04% 1,314,009,98660.04%
2น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% (+3.88)0 0
3นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88%
4น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88% 85,000,0003.88%
5สำนักงานประกันสังคม62,223,1002.84% 62,223,1002.84% 62,223,1002.84% (-0.10)64,423,1002.94% (+0.01)64,193,1002.93% (-1.58)98,743,2004.51% (-0.02)99,193,2004.53% (+0.13)96,221,9004.40%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด49,493,1092.26% (+0.22)44,619,5542.04% (+0.15)41,383,8281.89% (-0.25)46,872,7562.14% (+0.09)44,859,3562.05% (-1.16)70,337,9423.21% (+1.21)43,816,9132.00% (-0.03)44,368,5082.03%
7นาง รัตนา พรมสวัสดิ์40,542,8161.85% (-0.09)42,540,1191.94% 42,534,4031.94% 42,531,9311.94% 42,530,0031.94% 42,425,7231.94% 42,423,6911.94% 42,422,5751.94%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED18,063,4520.83% 18,056,4520.83% 18,056,4520.83% (+0.05)17,163,0520.78% 17,133,0520.78% (-0.13)19,998,7520.91% (+0.10)17,834,4520.81% (+0.15)14,383,5000.66%
9STATE STREET EUROPE LIMITED16,777,9710.77% (-0.02)17,299,7710.79% (-0.14)20,255,4420.93% (+0.01)20,168,8460.92% (-0.10)22,265,8461.02% (-0.14)25,420,8681.16% (+0.25)19,959,6440.91% (-0.19)24,178,3021.10%
10นาย จำลอง พรมสวัสดิ์13,200,0000.60% (+0.60)0 (-0.59)13,000,0000.59% 12,900,0000.59% (+0.01)12,800,0000.58% (-0.01)12,900,0000.59% (+0.01)12,700,0000.58% (+0.01)12,570,0000.57%
11น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์0 (-0.70)15,369,4000.70% (-0.03)15,996,4000.73% 15,996,4000.73% (+0.10)13,816,7000.63% (+0.04)13,000,0000.59% 13,000,0000.59% 13,000,0000.59%
12นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย0 0 (-0.60)13,050,0000.60% 13,060,0000.60% (-0.01)13,270,0000.61% (+0.01)13,050,0000.60% (+0.01)12,950,0000.59% (+0.01)12,710,0000.58%
13นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์0 0 (-0.59)13,000,0000.59% 13,000,0000.59% 13,000,0000.59% 13,000,0000.59% 13,000,0000.59% 13,000,0000.59%
14ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์0 0 0 0 0 0 (-3.88)85,000,0003.88% 85,000,0003.88%
15บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 0 0 0 0 0 (-0.57)12,566,0000.57% (+0.57)0
16กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 (-0.57)12,409,3000.57% (+0.03)11,723,0000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง