คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PROSPECT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 7 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2697-3788
โทรสาร 0-2697-3794
เว๊บไซต์ www.prospectreit.com
ราคาหุ้น 9.85
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 244,973,902
No. ShareHolder (PROSPECT) วันที่ 25/08/21 วันที่ 27/05/21 วันที่ 03/03/21 วันที่ 19/11/20 วันที่ 14/08/20
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)56,319,50022.99% 56,319,50022.99% 56,319,50022.99% 56,319,50022.99% (+22.99)0
2บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)21,847,1008.92% 21,847,1008.92% 21,847,1008.92% 21,847,1008.92% (+8.92)0
3บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,171,7004.56% (+0.40)10,190,0004.16% (+4.16)0 0 0
4บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,000,0004.08% 10,000,0004.08% 10,000,0004.08% 10,000,0004.08% (+4.08)0
5บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,073,2002.89% (+0.50)5,858,1002.39% (+0.43)4,810,0001.96% (+0.92)2,540,0001.04% (+1.04)0
6บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)5,776,1002.36% 5,776,1002.36% 5,776,1002.36% 5,776,1002.36% (+2.36)0
7บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)5,459,3002.23% 5,459,3002.23% (+0.19)5,000,0002.04% (+2.04)0 0
8นาย คเณศ ตั้งคารวคุณ5,000,0002.04% 5,000,0002.04% 5,000,0002.04% 5,000,0002.04% 5,000,0002.04%
9นาย ชวิน ตั้งคารวคุณ5,000,0002.04% 5,000,0002.04% 5,000,0002.04% 5,000,0002.04% 5,000,0002.04%
10บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)4,000,0001.63% 4,000,0001.63% 4,000,0001.63% 4,000,0001.63% (+1.63)0
11บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)0 0 (-4.08)10,000,0004.08% 10,000,0004.08% (+4.08)0
12บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-2.04)5,000,0002.04% (+2.04)0
13กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส0 0 0 (-1.30)3,173,6001.30% (+1.30)0
14นาง มนต์รวี เดวิส0 0 0 (-0.94)2,306,0000.94% (+0.08)2,100,0000.86%
15ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง0 0 0 (-0.90)2,200,0000.90% (+0.90)0
16นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร0 0 0 (-0.84)2,046,0000.84% 2,046,0000.84%
17น.ส. สุดา วิศาลเรืองเดช0 0 0 (-0.82)2,000,0000.82% (+0.82)0
18นาย ธนพงษ์ ยงพิพัฒน์วงศ์0 0 0 (-0.82)2,000,0000.82% (+0.82)0
19นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส0 0 0 (-0.82)2,000,0000.82% (+0.82)0
20นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์0 0 0 (-0.61)1,500,0000.61% (+0.61)0
21นาย ศิตชัย จีระธัญญาสกุล0 0 0 (-0.61)1,500,0000.61% (+0.61)0
22นาย วิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง0 0 0 (-0.60)1,480,0000.60% (+0.60)0
23น.ส. ขวัญตา หมั่นวิชาชัย0 0 0 (-0.56)1,370,0000.56% (+0.56)0
24นาย สุนทร ชลสายพันธ์0 0 0 (-0.51)1,250,0000.51% (+0.51)0
25บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-22.99)56,319,50022.99%
26บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-8.16)20,000,0008.16%
27บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-4.08)10,000,0004.08%
28บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-4.08)10,000,0004.08%
29บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล0 0 0 0 (-2.37)5,800,0002.37%
30บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-2.04)5,000,0002.04%
31บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-1.63)4,000,0001.63%
32กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส0 0 0 0 (-1.30)3,173,6001.30%
33นาย อธิน รัตนเวคินรักษ์0 0 0 0 (-1.10)2,686,6001.10%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง