คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PREB

บริษัท บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 503 ชั้น1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2960-1380-89
โทรสาร 0-2960-1392
เว๊บไซต์ www.prebuilt.co.th
ราคาหุ้น 8.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 308,653,728
No. ShareHolder (PREB) วันที่ 07/05/21 วันที่ 19/03/21 วันที่ 01/06/20 วันที่ 15/04/20 วันที่ 29/11/19 วันที่ 10/05/19 วันที่ 11/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิโรจน์ เจริญตรา56,545,36318.32% 56,545,36318.32% 56,545,36318.32% 56,545,36318.32% 56,545,36318.32% 56,545,36318.32% 56,545,36318.32%
2นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์15,163,1004.91% 15,163,1004.91% (-0.21)15,793,7005.12% 15,793,7005.12% (-0.01)15,841,7005.13% 15,841,7005.13% 15,841,7005.13%
3ด.ช. วีริศ เจริญตรา12,360,0004.00% 12,360,0004.00% 12,360,0004.00% 12,360,0004.00% 12,360,0004.00% 12,360,0004.00% 12,360,0004.00%
4น.ส. นภัสสร เจริญตรา12,360,0004.00% 12,360,0004.00% 12,360,0004.00% 12,360,0004.00% 12,360,0004.00% 12,360,0004.00% 12,360,0004.00%
5นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์9,696,4893.14% 9,696,4893.14% (+0.02)9,627,9893.12% (-0.01)9,647,9893.13% 9,666,4893.13% 9,661,4893.13% (-0.30)10,602,1893.43%
6นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา9,193,4402.98% (-0.02)9,273,4403.00% (-0.03)9,353,4403.03% (-0.11)9,693,4403.14% (-0.15)10,143,3403.29% (-0.14)10,578,4403.43% (+0.05)10,443,4403.38%
7นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ7,557,7002.45% 7,557,7002.45% 7,557,7002.45% 7,557,7002.45% (+0.07)7,357,7002.38% (+0.01)7,307,7002.37% (+0.20)6,700,0002.17%
8นาย พีรนาถ โชควัฒนา7,446,5412.41% (+0.31)6,493,5412.10% (+0.40)5,246,5141.70% (+0.02)5,200,5141.68% (+0.01)5,158,5141.67% 5,158,1141.67% (-0.23)5,862,2261.90%
9น.ส. วันวัสสา สวินทร7,047,1182.28% 7,042,1182.28% (+0.04)6,922,1182.24% (+0.01)6,878,9182.23% (+0.15)6,420,5182.08% (+0.46)4,994,2181.62% (+0.39)3,805,0181.23%
10นาย ยุตินัย ติรกานันท์4,339,6711.41% (+0.01)4,330,9711.40% (-0.09)4,594,9711.49% (-0.20)5,211,7711.69% (-0.01)5,242,7711.70% (-0.05)5,390,6711.75% (-0.55)7,103,0712.30%
11นาย สมชาย ปัดภัย0 0 (-1.32)4,088,2001.32% 4,088,2001.32% (+0.07)3,868,1001.25% (+0.69)1,723,3000.56% (+0.56)0
12นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร0 0 (-1.12)3,450,0001.12% 3,450,0001.12% (-0.05)3,600,0001.17% 3,600,0001.17% 3,600,0001.17%
13นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์0 0 (-1.05)3,236,7341.05% 3,236,7341.05% 3,236,7341.05% 3,236,7341.05% 3,236,7341.05%
14น.ส. ภานุรัตน์ จตุรานนท์0 0 (-0.96)2,957,5000.96% (+0.01)2,917,4000.95% (+0.04)2,800,0000.91% 2,800,0000.91% (-0.01)2,835,0000.92%
15น.ส. ณวรา อนันต์ณัฎฐพงศ์0 0 (-0.94)2,905,0000.94% (+0.32)1,900,0000.62% (+0.62)0 0 0
16นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล0 0 (-0.91)2,812,0000.91% 2,812,0000.91% 2,812,0000.91% 2,812,0000.91% 2,812,0000.91%
17นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง0 0 (-0.84)2,585,5000.84% 2,585,5000.84% (-0.31)3,563,3001.15% 3,563,3001.15% 3,563,3001.15%
18นาย ฉัฐบุตร ชยอมร0 0 (-0.81)2,501,8330.81% 2,501,8330.81% 2,501,8330.81% 2,501,8330.81% (+0.81)0
19น.ส. เลิศลักษณ์ ธีรชาติรังสฤษดิ์0 0 (-0.73)2,260,9560.73% 2,240,2560.73% (-0.01)2,291,5560.74% (-0.09)2,558,8560.83% (+0.07)2,339,7560.76%
20นาย ทิวา จิรพัฒนกุล0 0 (-0.66)2,050,0000.66% (+0.01)2,000,0000.65% 2,000,0000.65% 2,000,0000.65% (+0.65)0
21นาย บุญเลิศ มหาวิเศษศิลป์0 0 (-0.66)2,028,0000.66% (+0.01)2,013,0000.65% (+0.06)1,831,0000.59% 1,828,0000.59% (+0.06)1,645,9000.53%
22นาย มงคล จิรพัฒนกุล0 0 (-0.58)1,800,0000.58% 1,780,0000.58% (+0.02)1,740,0000.56% 1,720,0000.56% 1,720,0000.56%
23นาง อรวรา โตมีชัย0 0 (-0.55)1,695,0000.55% 1,695,0000.55% 1,695,0000.55% 1,695,0000.55% 1,695,0000.55%
24นาง กรรณิการ์ ไชยศิรินนท์0 0 (-0.52)1,597,0000.52% 1,597,0000.52% 1,592,0000.52% 1,592,0000.52% (+0.01)1,570,0000.51%
25นาง ณปณัย ฉันทจิรพร0 0 (-0.51)1,589,2000.51% 1,589,2000.51% (+0.51)0 0 0
26น.ส. อนุตกา จิบโคกหวาย0 0 0 0 (-0.53)1,642,6240.53% 1,642,6240.53% 1,642,6240.53%
27น.ส. นิตยา จุลวงศ์0 0 0 0 0 (-0.57)1,765,5530.57% (+0.03)1,680,6530.54%
28บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 0 0 0 (-0.52)1,613,3810.52% (-1.04)4,825,3941.56%
29นาง กมลวรรณ ภาณุวัฒน์สุข0 0 0 0 0 0 (-0.73)2,260,0000.73%
30นาง ฉัตรสมร ติรกานันท์0 0 0 0 0 0 (-0.57)1,768,4000.57%
31น.ส. สุพัตรา ติรกานันท์0 0 0 0 0 0 (-0.54)1,673,5000.54%
32น.ส. ธัญญพร โสภาจิตต์วัฒนะ0 0 0 0 0 0 (-0.53)1,633,3330.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง