ข้อมูลหุ้น POST

บริษัท บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2616-4000
โทรสาร 0-2240-3790
เว๊บไซต์ https://www.bangkokpost.co.th/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน