คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น POST

บริษัท บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2616-4000
โทรสาร 0-2240-3790
เว๊บไซต์ https://www.bangkokpost.co.th/
ราคาหุ้น 1.23
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 499,984,104
No. ShareHolder (POST) วันที่ 11/03/20 วันที่ 14/01/20 วันที่ 07/03/19 วันที่ 12/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์121,096,15024.22% 121,096,15024.22% 121,096,15024.22% 121,096,15024.22%
2ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)43,463,4808.69% 43,463,4808.69% 43,463,4808.69% 43,463,4808.69%
3นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์42,012,7558.40% 42,012,7558.40% (+2.80)28,012,7555.60% (+4.95)3,244,7550.65%
4บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด42,000,0008.40% 42,000,0008.40% (-2.80)56,000,00011.20% 56,000,00011.20%
5นาย วรชัย พิจารณ์จิตร36,350,9607.27% 36,350,9607.27% 36,350,9607.27% 36,350,9607.27%
6นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์21,245,2554.25% 21,245,2554.25% 21,245,2554.25% 21,245,2554.25%
7นาง สุจิตรา มงคลกิติ17,933,6103.59% 17,933,6103.59% 17,933,6103.59% 17,933,6103.59%
8บริษัท วัชรพล จำกัด13,911,7902.78% 13,911,7902.78% 13,911,7902.78% 13,911,7902.78%
9นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ13,426,3802.69% 13,426,3802.69% 13,426,3802.69% (-4.95)38,194,3807.64%
10นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์13,139,7552.63% 13,139,7552.63% 13,139,7552.63% (+1.96)3,339,7550.67%
11นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์12,200,0002.44% 12,200,0002.44% 12,200,0002.44% (+1.84)3,000,0000.60%
12นาง นิจพร จรณะจิตต์11,866,4202.37% 11,866,4202.37% 11,866,4202.37% 11,866,4202.37%
13MRS. ARUNEE CHAN8,672,5901.73% 8,672,5901.73% 8,672,5901.73% (+0.01)8,586,8601.72%
14BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC8,138,5201.63% 8,138,5201.63% 8,138,5201.63% 8,138,5201.63%
15นาง สุจิตรา ดุสิตานนท์8,131,4001.63% 8,131,4001.63% 8,156,4001.63% 8,156,4001.63%
16น.ส. ลัดดา วิศวผลบุญ7,270,3151.45% 7,270,3151.45% 7,270,3151.45% 7,270,3151.45%
17นาง เจียมจิตต์ จิราธิวัฒน์7,000,0001.40% 7,000,0001.40% 7,000,0001.40% 7,000,0001.40%
18DBS BANK LTD5,800,0001.16% 5,800,0001.16% 5,800,0001.16% 5,800,0001.16%
19นาง รัตนา นรพัลลภ5,349,6101.07% 5,349,6101.07% 5,349,6101.07% 5,349,6101.07%
20บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,569,6500.91% 4,569,6500.91% 4,569,6500.91% 4,569,6500.91%
21นาง วริษฐา อิฐรัตน์3,593,3950.72% 3,593,3950.72% 3,593,3950.72% 3,593,3950.72%
22นาง สมกมล เวชชาชีวะ3,244,7550.65% 3,244,7550.65% 3,244,7550.65% 3,244,7550.65%
23ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล3,139,1300.63% 3,139,1300.63% 3,139,1300.63% 3,139,1300.63%
24นาง มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล2,999,8000.60% 2,999,8000.60% 2,999,8000.60% 2,999,8000.60%
25MLPFS CITIBANK-THB HOLD ACCOUNT FOR CLIENTS2,812,8000.56% 2,812,8000.56% 2,820,0000.56% (-0.02)2,886,3000.58%
26นาย กันตธรรม ศุภมงคล2,803,0000.56% 2,803,0000.56% 2,803,0000.56% 2,803,0000.56%
27ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล0 0 0 (-1.60)8,000,0001.60%
28ม.ร.ว. เกษมสโมสร เกษมศรี0 0 0 (-1.60)8,000,0001.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง