คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PMTA

บริษัท บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้นที่ 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2250-0569
โทรสาร 0-2657-1040
เว๊บไซต์ http://www.pmthoresenasia.com
ราคาหุ้น 8.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 101,194,539
No. ShareHolder (PMTA) วันที่ 12/03/20 วันที่ 14/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)69,338,49868.52% 69,338,49868.52% 69,338,49868.52%
2MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI6,543,6286.47% 6,543,6286.47% 6,543,6286.47%
3น.ส. อุษณา มหากิจศิริ1,432,2311.42% (-0.09)1,532,2311.51% 1,532,2311.51%
4นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,417,8771.40% 1,417,8771.40% 1,417,8771.40%
5นาย โสภณ วิรเศรณี1,030,0001.02% (-0.07)1,100,0001.09% (+0.10)1,000,0000.99%
6นาย สำเริง มนูญผล1,000,0000.99% 1,000,0000.99% 1,000,0000.99%
7นาย ณัฐพล บุญฤทธิ์703,0000.69% (+0.14)553,0000.55% (+0.55)0
8นาย วุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล654,7000.65% (+0.01)650,8000.64% 650,0000.64%
9RAFFLES RESOURCES 1 LTD.650,0000.64% 650,0000.64% (+0.64)0
10นาย สมชัย วสุพงศ์โสธร650,0000.64% 650,0000.64% 650,0000.64%
11นาย ชาญชัย กฤษณีไพบูลย์650,0000.64% 650,0000.64% 650,0000.64%
12นาย ชาตรี บุนนาค650,0000.64% 650,0000.64% 650,0000.64%
13นาย ภัทร์กร วงศ์สวรรค์650,0000.64% 650,0000.64% 650,0000.64%
14นาย เจษฎา ประชิตโรมรัน650,0000.64% (+0.64)0 0
15น.ส. อนงค์พร จิตรสำเริง650,0000.64% 650,0000.64% 650,0000.64%
16นาย ธราธร วงศ์ประศาสตร์650,0000.64% 650,0000.64% 650,0000.64%
17น.ส. ขัณชรส งามศัพพศิลป์650,0000.64% 650,0000.64% 650,0000.64%
18นาย ชัยยศ เขมัษเฐียร650,0000.64% 650,0000.64% 650,0000.64%
19นาย ปิยะ กิตติธีรพรชัย615,8000.61% 613,7000.61% (+0.05)571,7000.56%
20นาย พิสิทธิ์ โสฒิพันธุ์ชัย580,0000.57% (+0.01)570,0000.56% (+0.02)548,4000.54%
21นาง สุวิมล มหากิจศิริ563,3210.56% 563,3210.56% 563,3210.56%
22นาง วรรณศิริ แดงประเสริฐ0 (-0.64)650,0000.64% 650,0000.64%
23นาย ธีรเมศร์ พัชระสุรสิทธิ์0 0 (-0.64)650,0000.64%
24นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา0 0 (-0.54)550,0000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง