ข้อมูลหุ้น PMTA

บริษัท บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้นที่ 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2250-0569
โทรสาร 0-2657-1040
เว๊บไซต์ http://www.pmthoresenasia.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน