ข้อมูลหุ้น PL

บริษัท บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29, 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2693-2288
โทรสาร 0-2693-2298-99
เว๊บไซต์ www.pl.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน