คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PDI

บริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 26-27, 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2695-9499
โทรสาร 0-2695-9495
เว๊บไซต์ www.padaeng.com
ราคาหุ้น 7.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 225,999,600
No. ShareHolder (PDI) วันที่ 25/12/20 วันที่ 27/05/20 วันที่ 18/03/20 วันที่ 19/03/19 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)56,499,90025.00% 56,499,90025.00% 56,499,90025.00% 56,499,90025.00% 56,499,90025.00%
2กระทรวงการคลัง31,200,00013.81% 31,200,00013.81% 31,200,00013.81% 31,200,00013.81% 31,200,00013.81%
3LGT BANK (SINGAPORE) LTD9,309,5004.12% 9,309,5004.12% 9,309,5004.12% 9,309,5004.12% (+4.12)0
4นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์5,264,8002.33% (+0.31)4,562,3002.02% 4,562,3002.02% (+0.18)4,157,4001.84% (+0.07)4,002,4001.77%
5ร.ต.อ. ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ3,750,0001.66% (+1.66)0 0 0 0
6นาย ธวัช ตันติเมธ3,519,7001.56% 3,524,3001.56% 3,524,3001.56% (+0.01)3,495,3001.55% (+0.25)2,939,7001.30%
7ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,301,0701.46% 3,301,0701.46% 3,301,0701.46% 3,301,0701.46% 3,301,0701.46%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,072,7281.36% (-0.60)4,432,7671.96% (-0.01)4,442,7931.97% (-1.55)7,944,6783.52% (-2.58)13,778,0576.10%
9นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ3,023,0001.34% 3,023,0001.34% 3,023,0001.34% 3,023,0001.34% (+1.34)0
10นาง สุกัลยา ทองพันธ์2,289,0001.01% (-0.03)2,352,5001.04% (+0.02)2,302,5001.02% (-0.03)2,366,3001.05% (+0.46)1,330,8000.59%
11นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส2,240,0000.99% (+0.99)0 0 0 0
12นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์2,133,4000.94% 2,133,4000.94% 2,133,4000.94% 2,133,4000.94% 2,133,4000.94%
13น.ส. พรพิชา ติยะจินดา2,050,0000.91% (+0.91)0 0 0 0
14นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี2,008,4000.89% 2,008,4000.89% 2,008,4000.89% 2,008,4000.89% 2,008,4000.89%
15นาย ลือชา วรวิวรรธน์1,957,0000.87% (+0.03)1,895,4000.84% (+0.02)1,849,9000.82% (+0.82)0 0
16น.ส. อานา นิธิรักษา1,858,0000.82% 1,858,0000.82% 1,858,0000.82% 1,855,0000.82% (+0.17)1,475,0000.65%
17นาย นาวิน ชายชีวินลิขิต1,650,7500.73% 1,650,7500.73% 1,650,7500.73% 1,650,7500.73% 1,650,7500.73%
18นาง พิริยา อภิธโนทัย1,462,0000.65% 1,462,0000.65% 1,462,0000.65% 1,462,0000.65% (+0.07)1,312,0000.58%
19นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย1,380,0000.61% 1,380,0000.61% 1,380,0000.61% 1,380,0000.61% 1,380,0000.61%
20นาง ดุษฎี จิวัฒนาสุข1,370,9000.61% 1,370,9000.61% 1,370,9000.61% (+0.61)0 0
21บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)1,367,3000.61% 1,367,3000.61% 1,367,3000.61% 1,367,3000.61% 1,367,3000.61%
22บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด0 0 (-0.66)1,500,0000.66% 1,500,0000.66% (-0.05)1,600,0000.71%
23กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF0 0 0 (-0.50)1,138,5000.50% (+0.50)0
24NORBAX, INC.0 0 0 0 (-0.75)1,699,2000.75%
25NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 0 0 0 (-0.73)1,660,2900.73%
26STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 0 0 (-0.72)1,637,2000.72%
27นาย วิชัย นิลพงษ์0 0 0 0 (-0.66)1,500,0000.66%
28นาย บำรุง ศรีงาน0 0 0 0 (-0.53)1,202,9010.53%
ผาแดงอินดัสทรี ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)CGD -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET114,183,880
2บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)MFC -บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)SET62,423,900
3บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)CGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET21,561,916
Total198,169,696
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง