ข้อมูลหุ้น PB

บริษัท บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 29, 121/84-85 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-209-3000
โทรสาร 02-209-3091
เว๊บไซต์ http://www.farmhouse.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน