ข้อมูลหุ้น PACE

บริษัท บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 53 อาคารศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1606 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2118-9599
โทรสาร 0-2118-9598
เว๊บไซต์ http://www.pacedev.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน