คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น OSP

บริษัท บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2351-1000
โทรสาร 0-2351-1125
เว๊บไซต์ www.osotspa.com
ราคาหุ้น 34.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,003,183,183
No. ShareHolder (OSP) วันที่ 11/03/21 วันที่ 28/08/20 วันที่ 30/06/20 วันที่ 08/04/20 วันที่ 28/08/19 วันที่ 02/05/19 วันที่ 11/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย นิติ โอสถานุเคราะห์500,030,00016.65% (+0.19)494,496,60016.46% (+0.18)489,081,30016.28% 489,081,30016.28% 489,081,30016.28% 489,081,30016.28% (-4.50)624,250,00020.78%
2ORIZON LIMITED371,933,45012.38% 371,933,45012.38% 371,933,45012.38% (-5.50)537,148,60017.88% 537,148,60017.88% 537,148,60017.88% (+17.88)0
3BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED150,187,5005.00% 150,187,5005.00% 150,187,5005.00% (+5.00)0 0 0 0
4นาย เพชร โอสถานุเคราะห์120,298,9504.00% 120,298,9504.00% (-0.98)149,735,7004.98% 149,735,7004.98% 149,735,7004.98% 149,735,7004.98% 149,735,7004.98%
5นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์111,673,8003.72% (-0.08)114,030,2003.80% 114,030,2003.80% 114,030,2003.80% (-1.29)152,953,7005.09% 152,953,7005.09% (+0.11)149,735,7004.98%
6ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์110,761,0003.69% 110,761,0003.69% 110,761,0003.69% (-0.02)111,561,0003.71% (+3.71)0 0 0
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด102,562,3123.41% (-0.84)127,786,4694.25% (-0.03)128,568,3684.28% (+0.49)113,985,6273.79% (+3.08)21,421,2760.71% (-0.62)39,872,7931.33% (+1.33)0
8นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์88,837,6002.96% (+0.03)87,887,6002.93% (+0.03)87,027,6002.90% 87,227,6002.90% (-0.01)87,395,0002.91% 87,395,0002.91% 87,395,0002.91%
9น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์83,638,2002.78% 83,588,2002.78% 83,588,2002.78% (-0.03)84,288,2002.81% 84,395,0002.81% (-0.10)87,395,0002.91% (+2.91)0
10นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์76,892,5002.56% 76,892,5002.56% 76,892,5002.56% (-0.22)83,448,0002.78% (-0.13)87,448,0002.91% 87,448,0002.91% 87,395,0002.91%
11STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-2.14)64,274,9002.14% (-0.28)72,818,8002.42% (+0.03)71,703,1002.39% (+1.12)38,173,0001.27% (+0.02)37,546,1001.25% (+1.25)0
12CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH0 (-1.77)53,233,8001.77% 53,273,8001.77% 53,273,8001.77% (+1.77)0 0 0
13นาย ธนา ไชยประสิทธิ์0 (-1.70)51,188,5001.70% 51,188,5001.70% 51,188,5001.70% 51,188,5001.70% 51,188,5001.70% (+1.70)0
14นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ0 (-1.43)43,069,4001.43% 43,069,4001.43% (-0.01)43,224,4001.44% (-0.02)43,717,5001.46% 43,717,5001.46% (+1.46)0
15BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH0 (-1.40)42,085,2001.40% (-0.01)42,203,9001.41% (-0.02)42,925,3001.43% (+0.03)42,178,1001.40% (+1.40)0 0
16SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 (-1.30)39,111,5021.30% (+0.22)32,583,1801.08% (-0.34)42,596,8551.42% (-0.02)43,399,2001.44% (+1.44)0 0
17DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM0 (-1.30)39,037,5001.30% 39,037,5001.30% 39,037,5001.30% (+1.30)0 0 0
18นาย มิน เธียรวร0 (-1.29)38,600,0001.29% (+0.23)31,700,0001.06% (-0.04)32,900,0001.10% (+0.10)30,000,0001.00% (+0.20)24,000,0000.80% (+0.80)0
19นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล0 (-1.27)38,000,0001.27% (+1.27)0 0 (-1.53)45,853,5001.53% (+0.75)23,540,0000.78% (+0.78)0
20นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์0 (-1.23)36,996,1001.23% (+0.01)36,496,1001.22% (-0.08)38,996,1001.30% (-0.13)42,947,5001.43% (-0.02)43,697,5001.45% (+1.45)0
21นาย กฤช ไชยประสิทธิ์0 (-0.83)24,970,0000.83% 24,970,0000.83% 24,970,0000.83% 24,970,0000.83% 24,970,0000.83% (+0.83)0
22นาย ณัฎฐกร ไชยประสิทธิ์0 (-0.83)24,970,0000.83% 24,970,0000.83% 24,970,0000.83% (+0.83)0 0 0
23นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์0 (-0.79)23,802,8000.79% 23,802,8000.79% (-0.21)30,037,5001.00% 30,037,5001.00% 30,037,5001.00% (+1.00)0
24NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 (-0.79)23,595,5270.79% (+0.26)15,784,3270.53% (-0.08)18,437,7160.61% (-0.08)20,634,0430.69% (-0.06)22,562,8320.75% (+0.75)0
25BBHISL NOMINEES LIMITED0 (-0.71)21,243,1000.71% 21,243,1000.71% 21,243,1000.71% (+0.71)0 0 0
26น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์0 (-0.70)21,031,0000.70% 21,031,0000.70% (-0.03)21,929,0000.73% (-0.02)22,473,0000.75% 22,473,0000.75% (+0.75)0
27THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 (-0.67)20,120,3000.67% 20,120,3000.67% 20,067,7000.67% (+0.67)0 0 0
28กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.58)17,407,0000.58% (-0.03)18,429,5000.61% (+0.61)0 0 0 0
29นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์0 0 (-1.00)30,037,5001.00% 30,037,5001.00% 30,037,5001.00% 30,037,5001.00% (+1.00)0
30นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์0 0 (-0.52)15,610,6000.52% (-0.47)29,726,0000.99% (-0.01)30,037,5001.00% 30,037,5001.00% (+1.00)0
31บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 (-0.51)15,241,4700.51% (+0.51)0 0 0 0
32นาย คฑา โอสถานุเคราะห์0 0 0 (-1.00)30,037,5001.00% 30,037,5001.00% 30,037,5001.00% (+1.00)0
33ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์0 0 0 0 (-3.92)117,627,5003.92% (-0.08)120,127,5004.00% (-0.20)126,098,5004.20%
34Y INVESTMENT LTD.0 0 0 0 (-3.00)90,000,0003.00% 90,000,0003.00% (+3.00)0
35CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED0 0 0 0 (-2.16)64,850,0002.16% 64,850,0002.16% (+2.16)0
36SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.86)25,803,2000.86% (+0.04)24,655,6000.82% (+0.82)0
37นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์0 0 0 0 (-0.83)24,970,0000.83% 24,970,0000.83% (+0.83)0
38N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 0 (-0.70)20,941,1980.70% (-0.18)26,336,2000.88% (+0.88)0
39GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND0 0 0 0 (-0.51)15,212,3000.51% (+0.51)0 0
40PJ SPRING INVESTMENT LIMITED0 0 0 0 0 (-2.16)64,850,0002.16% (+2.16)0
41กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 (-0.52)15,714,6000.52% (+0.52)0
42Orizon Limited0 0 0 0 0 0 (-17.88)537,148,60017.88%
43MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD0 0 0 0 0 0 (-7.04)211,500,0007.04%
44Y Investment Ltd0 0 0 0 0 0 (-3.00)90,000,0003.00%
45นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์0 0 0 0 0 0 (-2.91)87,395,0002.91%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง