ข้อมูลหุ้น OISHI

บริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ ห้องเลขที่ บี 3601 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2768-8888
โทรสาร 0-2768-8889
เว๊บไซต์ www.oishigroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน