คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NVD

บริษัท บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2105-6789
โทรสาร 0-2105-6787
เว๊บไซต์ http://www.nirvanadaii.com
ราคาหุ้น 1.92
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,380,634,833
No. ShareHolder (NVD) วันที่ 06/03/19 วันที่ 09/05/18 วันที่ 26/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)711,855,32051.56% 711,855,32051.56% (+51.56)0
2นาง วัฒนา สมวัฒนา132,441,3149.59% (+0.01)132,256,1149.58% 132,256,1149.58%
3MR. SORNSAK SOMWATTANA71,718,2145.19% 71,718,2145.19% 71,718,2145.19%
4CPYI CLT A/C 0182688-100841,653,1643.02% 41,653,1643.02% 41,653,1643.02%
5นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร34,466,9472.50% (+0.01)34,439,8472.49% (-0.01)34,449,8472.50%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด31,101,2002.25% (-0.42)36,902,3022.67% (+0.39)31,522,8002.28%
7N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 129,679,2002.15% (+2.15)0 0
8นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล24,380,0001.77% (+0.24)21,100,0001.53% (-0.21)24,070,0001.74%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED20,000,0001.45% (+1.45)0 (-1.45)20,000,0001.45%
10นาย ฐานิศร คูสุวรรณ18,800,7291.36% 18,800,7291.36% 18,800,7291.36%
11น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล17,383,6001.26% (+0.13)15,550,0001.13% (-0.10)16,970,5001.23%
12นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์14,724,0001.07% 14,836,0001.07% 14,829,0001.07%
13พล.ท. วิบูลย์ รักษาเสรี10,503,5210.76% 10,503,5210.76% 10,503,5210.76%
14นาย สมิทธ์ จึงทรัพย์ไพศาล10,000,0000.72% 10,000,0000.72% 10,000,0000.72%
15นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์8,550,0000.62% 8,560,0000.62% 8,560,0000.62%
16N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 (-1.99)27,523,1001.99% (-0.16)29,679,8002.15%
17J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND0 (-1.45)20,000,0001.45% (+1.45)0
18บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด0 (-0.76)10,500,0000.76% (+0.76)0
19บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)0 0 (-51.56)711,855,32051.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง