คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NTV

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 30/8 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2596-7888
โทรสาร 0-2589-8753
เว๊บไซต์ www.nonthavej.co.th
ราคาหุ้น 38.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 159,997,387
No. ShareHolder (NTV) วันที่ 22/03/21 วันที่ 10/07/20 วันที่ 20/03/20 วันที่ 21/03/19 วันที่ 26/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. ประพิชญา พรมมาส73,486,80045.93% 73,486,80045.93% 73,486,80045.93% 73,486,80045.93% 73,486,80045.93%
2นาย ภาโณตม์ พรมมาส11,430,0007.14% 11,430,0007.14% 11,430,0007.14% 11,430,0007.14% 11,430,0007.14%
3นาย พรมพันธ์ พรมมาส9,670,0006.04% 9,670,0006.04% 9,670,0006.04% 9,670,0006.04% 9,670,0006.04%
4นาง ปัทมา พรมมาส6,040,0003.78% 6,040,0003.78% 6,040,0003.78% 6,040,0003.78% 6,040,0003.78%
5บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)5,107,6003.19% 5,107,6003.19% 5,107,6003.19% 5,102,6003.19% 5,102,6003.19%
6นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ2,198,1001.37% 2,198,1001.37% 2,198,1001.37% 2,198,1001.37% (+0.58)1,258,0000.79%
7น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ2,096,7001.31% 2,096,7001.31% (+0.03)2,046,7001.28% (+0.02)2,012,3001.26% 2,012,3001.26%
8นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช1,700,0001.06% 1,700,0001.06% 1,700,0001.06% (+0.08)1,571,1000.98% (+0.07)1,460,0000.91%
9นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว1,332,0000.83% 1,332,0000.83% 1,332,0000.83% 1,332,0000.83% 1,332,0000.83%
10นาง เสาวณี ศิริพัฒน์1,100,0000.69% 1,100,0000.69% 1,100,0000.69% 1,100,0000.69% 1,100,0000.69%
11นาย อนุชิต ศิริพัฒน์1,100,0000.69% 1,100,0000.69% 1,100,0000.69% 1,100,0000.69% 1,100,0000.69%
12นาย ลพชัย แก่นรัตนะ0 (-0.94)1,500,0000.94% 1,500,0000.94% 1,500,0000.94% 1,500,0000.94%
13น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว0 (-0.63)1,000,0000.63% 1,000,0000.63% 1,000,0000.63% 1,000,0000.63%
14นาย คติมันต์ สนธิแก้ว0 (-0.63)1,000,0000.63% 1,000,0000.63% 1,000,0000.63% 1,000,0000.63%
15นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด0 0 0 0 (-1.03)1,641,3001.03%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง