คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NOBLE

บริษัท บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2251-9955
โทรสาร 0-2251-9977
เว๊บไซต์ www.noblehome.com
ราคาหุ้น 13.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 456,526,302
No. ShareHolder (NOBLE) วันที่ 19/05/20 วันที่ 31/03/20 วันที่ 26/09/19 วันที่ 29/03/19 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ธงชัย บุศราพันธ์113,812,00724.93% 113,812,00724.93% (+5.82)87,209,30219.11% (+19.11)0 0
2NCROWNE PTE LTD.113,791,60424.93% 113,791,60424.93% (+24.93)0 0 0
3บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)42,598,8009.33% (-0.09)42,997,3009.42% (+0.31)41,596,0009.11% (+9.11)0 0
4THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED35,799,7007.84% 35,799,7007.84% (+4.64)14,590,0003.20% (-1.01)19,200,0004.21% (+1.49)12,430,2002.72%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด13,759,3143.01% (+0.92)9,559,4622.09% (+0.47)7,416,0331.62% (+0.55)4,872,9001.07% (+0.12)4,353,0000.95%
6UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED11,338,8002.48% (+0.15)10,631,0002.33% (+2.33)0 0 0
7นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน8,868,7001.94% (-0.02)8,962,7001.96% (-0.06)9,202,7002.02% (-0.48)11,427,0002.50% (+2.50)0
8น.ส. ศุภริดา สุรกิตติดำรง6,847,0501.50% 6,847,0501.50% (+1.50)0 0 0
9นาย อรรณพ เฉลิมทรัพยากร6,847,0501.50% 6,847,0501.50% (+1.50)0 0 0
10UBS AG HONG KONG BRANCH5,060,0001.11% 5,060,0001.11% (+0.11)4,560,0001.00% (+1.00)0 0
11MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.4,881,8001.07% 4,881,8001.07% (+0.07)4,545,5001.00% (+0.28)3,269,1000.72% (+0.72)0
12MR. SUPOL WATTANAVEKIN4,243,1000.93% 4,243,1000.93% 4,243,1000.93% 4,243,1000.93% 4,243,1000.93%
13PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED0 (-4.30)19,630,0004.30% (+4.30)0 0 0
14FOREVER ZILLION LIMITED0 (-1.71)7,826,6671.71% (-2.59)19,630,0004.30% (+4.30)0 0
15นาย สุธน สิงหสิทธางกูร0 (-1.28)5,824,9001.28% (-0.50)8,146,8001.78% 8,146,8001.78% (+0.46)6,033,0001.32%
16KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED0 (-0.56)2,556,9000.56% (+0.56)0 0 0
17นาย กิตติ ธนากิจอำนวย0 0 (-17.66)80,593,61017.66% (+12.95)21,490,9734.71% (-3.25)36,330,9197.96%
18NCROWNE PTE. LTD.0 0 (-14.78)67,481,38814.78% (+14.78)0 0
19UBS AG SINGAPORE BRANCH0 0 (-3.32)15,142,8353.32% (+3.32)0 0
20DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS0 0 (-1.93)8,821,0001.93% (+0.25)7,668,0001.68% (+1.68)0
21น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ0 0 (-0.76)3,465,4000.76% (-0.28)4,727,6001.04% (-0.01)4,772,0001.05%
22บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 0 (-43.76)199,736,68643.76% (+43.76)0
23NCROWNE PTE.LTD.0 0 0 (-24.90)113,661,32324.90% (+24.90)0
24นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์0 0 0 (-1.42)6,478,3001.42% (-1.87)15,034,7003.29%
25BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE0 0 0 (-0.71)3,255,7000.71% (-0.75)6,651,4001.46%
26บริษัท แซมเวส จำกัด0 0 0 (-0.57)2,617,0650.57% (-0.48)4,778,2651.05%
27นาง สมรศรี วีรวรรณ0 0 0 (-0.53)2,437,9030.53% (+0.53)0
28นาง รศนาภรณ์ วีรวรรณ0 0 0 (-0.53)2,437,5000.53% (+0.53)0
29น.ส. อมรพิมล วีรวรรณ0 0 0 (-0.53)2,437,5000.53% (+0.53)0
30บริษัท แอมเวส จำกัด0 0 0 (-0.52)2,389,1310.52% 2,389,1310.52%
31นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ0 0 0 (-0.51)2,337,5000.51% (+0.51)0
32MR. STEPHANE MICHEL ROSALES SEDANO0 0 0 0 (-22.83)104,200,00022.83%
33นาง วราภรณ์ สุริยะทนานนท์0 0 0 0 (-6.84)31,220,9996.84%
34นาย วรุตม์ สมะลาภา0 0 0 0 (-6.64)30,298,9426.64%
35นาย ธาดา ศฤงคารีกุล0 0 0 0 (-4.71)21,490,9734.71%
36นาย นาวี ศรีผดุง0 0 0 0 (-3.33)15,214,8553.33%
37ดร. อำนวย วีรวรรณ0 0 0 0 (-2.66)12,136,7032.66%
38นาย สมเกียรติ จินาเกตุ0 0 0 0 (-2.57)11,716,3812.57%
39นาง มาณี ประสพบุญมีชัย0 0 0 0 (-2.07)9,467,9542.07%
40น.ส. รัฐวรรณ ลิ่มถาวรานันต์0 0 0 0 (-2.05)9,371,2002.05%
41บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด0 0 0 0 (-1.85)8,432,9271.85%
42นาย ปิยะ ธนากิจอำนวย0 0 0 0 (-1.80)8,236,9601.80%
43น.ส. จันทร์ศรี อัมพรสุวรรณ0 0 0 0 (-1.72)7,844,9611.72%
44LGT BANK (SINGAPORE) LTD0 0 0 0 (-1.22)5,553,6001.22%
45นาย บรรยง อนรรฆธรรม0 0 0 0 (-1.18)5,402,0001.18%
46นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล0 0 0 0 (-1.12)5,130,0001.12%
47น.ส. กุญช์ณิชา พรประภา0 0 0 0 (-1.11)5,064,2001.11%
48น.ส. ศิริวรรณ วีระพจนานันท์0 0 0 0 (-0.70)3,190,0000.70%
49นาย วิรัช เจียรบุญ0 0 0 0 (-0.58)2,646,6110.58%
50บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.52)2,352,5000.52%
51นาย ปรีชา แซ่เฉิ่ง0 0 0 0 (-0.51)2,310,9000.51%
52CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.0 0 0 0 (-0.50)2,291,4000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง