คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NOBLE

บริษัท บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2251-9955
โทรสาร 0-2251-9977
เว๊บไซต์ www.noblehome.com
ราคาหุ้น 15.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 456,354,275
No. ShareHolder (NOBLE) วันที่ 26/09/19 วันที่ 29/03/19 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ธงชัย บุศราพันธ์87,209,30219.11% (+19.11)0 0
2นาย กิตติ ธนากิจอำนวย80,593,61017.66% (+12.95)21,490,9734.71% (-3.25)36,330,9197.96%
3NCROWNE PTE. LTD.67,481,38814.78% (+14.78)0 0
4บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)41,596,0009.11% (+9.11)0 0
5THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED14,590,0003.20% (-1.01)19,200,0004.21% (+1.49)12,430,2002.72%
6FOREVER ZILLION LIMITED19,630,0004.30% (+4.30)0 0
7UBS AG SINGAPORE BRANCH15,142,8353.32% (+3.32)0 0
8นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน9,202,7002.02% (-0.48)11,427,0002.50% (+2.50)0
9DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS8,821,0001.93% (+0.25)7,668,0001.68% (+1.68)0
10นาย สุธน สิงหสิทธางกูร8,146,8001.78% 8,146,8001.78% (+0.46)6,033,0001.32%
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด7,416,0331.62% (+0.55)4,872,9001.07% (+0.12)4,353,0000.95%
12UBS AG HONG KONG BRANCH4,560,0001.00% (+1.00)0 0
13MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.4,545,5001.00% (+0.28)3,269,1000.72% (+0.72)0
14MR. SUPOL WATTANAVEKIN4,243,1000.93% 4,243,1000.93% 4,243,1000.93%
15น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ3,465,4000.76% (-0.28)4,727,6001.04% (-0.01)4,772,0001.05%
16บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 (-43.76)199,736,68643.76% (+43.76)0
17NCROWNE PTE.LTD.0 (-24.90)113,661,32324.90% (+24.90)0
18นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์0 (-1.42)6,478,3001.42% (-1.87)15,034,7003.29%
19BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE0 (-0.71)3,255,7000.71% (-0.75)6,651,4001.46%
20บริษัท แซมเวส จำกัด0 (-0.57)2,617,0650.57% (-0.48)4,778,2651.05%
21นาง สมรศรี วีรวรรณ0 (-0.53)2,437,9030.53% (+0.53)0
22นาง รศนาภรณ์ วีรวรรณ0 (-0.53)2,437,5000.53% (+0.53)0
23น.ส. อมรพิมล วีรวรรณ0 (-0.53)2,437,5000.53% (+0.53)0
24บริษัท แอมเวส จำกัด0 (-0.52)2,389,1310.52% 2,389,1310.52%
25นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ0 (-0.51)2,337,5000.51% (+0.51)0
26MR. STEPHANE MICHEL ROSALES SEDANO0 0 (-22.83)104,200,00022.83%
27นาง วราภรณ์ สุริยะทนานนท์0 0 (-6.84)31,220,9996.84%
28นาย วรุตม์ สมะลาภา0 0 (-6.64)30,298,9426.64%
29นาย ธาดา ศฤงคารีกุล0 0 (-4.71)21,490,9734.71%
30นาย นาวี ศรีผดุง0 0 (-3.33)15,214,8553.33%
31ดร. อำนวย วีรวรรณ0 0 (-2.66)12,136,7032.66%
32นาย สมเกียรติ จินาเกตุ0 0 (-2.57)11,716,3812.57%
33นาง มาณี ประสพบุญมีชัย0 0 (-2.07)9,467,9542.07%
34น.ส. รัฐวรรณ ลิ่มถาวรานันต์0 0 (-2.05)9,371,2002.05%
35บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด0 0 (-1.85)8,432,9271.85%
36นาย ปิยะ ธนากิจอำนวย0 0 (-1.80)8,236,9601.80%
37น.ส. จันทร์ศรี อัมพรสุวรรณ0 0 (-1.72)7,844,9611.72%
38LGT BANK (SINGAPORE) LTD0 0 (-1.22)5,553,6001.22%
39นาย บรรยง อนรรฆธรรม0 0 (-1.18)5,402,0001.18%
40นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล0 0 (-1.12)5,130,0001.12%
41น.ส. กุญช์ณิชา พรประภา0 0 (-1.11)5,064,2001.11%
42น.ส. ศิริวรรณ วีระพจนานันท์0 0 (-0.70)3,190,0000.70%
43นาย วิรัช เจียรบุญ0 0 (-0.58)2,646,6110.58%
44บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.52)2,352,5000.52%
45นาย ปรีชา แซ่เฉิ่ง0 0 (-0.51)2,310,9000.51%
46CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.0 0 (-0.50)2,291,4000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง