คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NNCL

บริษัท บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2529-0031-5
โทรสาร 0-2529-2176
เว๊บไซต์ www.navanakorn.co.th
ราคาหุ้น 2.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,048,607,287
No. ShareHolder (NNCL) วันที่ 30/03/21 วันที่ 01/07/20 วันที่ 30/04/20 วันที่ 31/03/20 วันที่ 02/05/19 วันที่ 09/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร506,006,00024.70% 506,006,00024.70% 506,006,00024.70% 506,006,00024.70% 506,006,00024.70% 506,006,00024.70%
2บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)258,000,00012.60% (+0.13)255,450,00012.47% (+12.47)0 0 0 0
3นาย ณัฐพล จุฬางกูร182,234,8008.90% 182,234,8008.90% 182,234,8008.90% 182,234,8008.90% 182,234,8008.90% (+0.58)170,441,6008.32%
4น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช144,803,8057.07% 144,803,8057.07% 144,803,8057.07% 144,803,8057.07% 144,803,8057.07% 144,803,8057.07%
5น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิช101,723,5054.97% 101,723,5054.97% 101,723,5054.97% 101,723,5054.97% 101,723,5054.97% 101,723,5054.97%
6นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร83,230,3004.06% (+1.56)51,148,2002.50% 51,148,2002.50% 51,148,2002.50% (+2.50)0 0
7บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)70,690,9003.45% 70,690,9003.45% 70,690,9003.45% 70,690,9003.45% (+3.45)0 0
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด69,614,9003.40% (-0.34)76,697,8003.74% (+0.11)74,433,1003.63% 74,448,5003.63% (+0.30)68,137,5003.33% (-0.04)69,031,5003.37%
9นาย วีรชัย เดชอมรธัญ46,639,6002.28% (-0.23)51,431,7002.51% (-0.10)53,512,8002.61% (-0.07)54,857,1002.68% (-2.32)102,385,6005.00% (+0.39)94,422,0004.61%
10บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด31,100,0001.52% 31,100,0001.52% 31,100,0001.52% 31,100,0001.52% 31,100,0001.52% 31,100,0001.52%
11การเคหะแห่งชาติ0 (-1.46)30,000,0001.46% 30,000,0001.46% 30,000,0001.46% 30,000,0001.46% 30,000,0001.46%
12น.ส. วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา0 (-1.41)28,810,7001.41% 28,810,7001.41% 28,810,7001.41% (+1.41)0 0
13นาย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา0 (-1.24)25,310,7201.24% 25,310,7201.24% 25,310,7201.24% (-1.23)50,621,4202.47% 50,621,4202.47%
14นาย พรเดช จันทวานิช0 (-1.14)23,363,6551.14% 23,363,6551.14% 23,363,6551.14% 23,363,6551.14% (-0.49)33,363,6551.63%
15นาย สุทธิพร จันทวานิช0 (-1.11)22,799,0551.11% 22,799,0551.11% 22,799,0551.11% 22,799,0551.11% 22,799,0551.11%
16นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ0 (-1.10)22,553,8051.10% 22,553,8051.10% 22,553,8051.10% 22,553,8051.10% 22,553,8051.10%
17นาย ภพพร จันทวานิช0 (-1.08)22,046,9051.08% 22,046,9051.08% 22,046,9051.08% 22,046,9051.08% (+0.49)12,046,9050.59%
18นาย พิชัย โอทยากุล0 (-0.98)20,000,0000.98% 20,000,0000.98% 20,000,0000.98% (+0.98)0 0
19นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์0 (-0.88)18,100,0000.88% 18,100,0000.88% 18,100,0000.88% 18,100,0000.88% 18,100,0000.88%
20นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี0 (-0.85)17,370,0000.85% (+0.10)15,350,0000.75% (+0.02)14,930,0000.73% (+0.01)14,825,0000.72% (+0.02)14,420,0000.70%
21นาย คมวิช จารุศร0 (-0.78)15,898,8000.78% 15,898,8000.78% 15,898,8000.78% (+0.12)13,500,0000.66% 13,500,0000.66%
22บริษัท อัญญพัฒนา จำกัด0 (-0.73)15,000,0000.73% 15,000,0000.73% 15,000,0000.73% 15,000,0000.73% 15,000,0000.73%
23นาย วรภพ จารุศร0 (-0.73)14,911,1000.73% 14,911,1000.73% 14,911,1000.73% (+0.07)13,500,0000.66% 13,500,0000.66%
24นาย นที รงครัตนะกุล0 (-0.61)12,570,0000.61% (+0.02)12,149,9000.59% 12,098,1000.59% (-0.03)12,780,0000.62% (+0.03)12,100,0000.59%
25นาง เชาวนีย์ จารุศร0 (-0.53)10,926,7000.53% 10,926,7000.53% 10,926,7000.53% 10,926,7000.53% 10,926,7000.53%
26นาย ปัญญา ลีพึ่งธรรม0 (-0.50)10,338,8000.50% (-0.01)10,450,9000.51% (-0.03)11,020,0000.54% (-0.06)12,200,0000.60% 12,330,0000.60%
27บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)0 0 (-12.46)255,150,00012.46% (+0.21)250,956,90012.25% (+1.46)220,950,00010.79% 220,950,00010.79%
28นาง สรางค์ลักษณ์ หุตางกูร0 0 (-0.54)11,008,6000.54% (+0.01)10,759,0000.53% (-0.03)11,497,5000.56% (+0.02)10,987,6000.54%
29นาย นรบดี ศศิประภา0 0 0 0 (-0.78)15,900,0000.78% (+0.78)0
30น.ส. มยุรี โฉมเชิด0 0 0 0 (-0.67)13,799,1000.67% (+0.02)13,230,0000.65%
31นาย พิชิต เจียมเจริญ0 0 0 0 (-0.51)10,400,0000.51% (+0.01)10,335,0000.50%
32พลเอก อัครเดช ศศิประภา0 0 0 0 0 (-0.78)15,900,0000.78%
33นาย มนัส สายสุข0 0 0 0 0 (-0.56)11,532,5000.56%
นวนคร ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)NNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET183,796,340
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง